Δήμος Σερβίων Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΑ»

Δήμος Σερβίων

Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΑ»

Την εκτέλεση του έργου που αφορά στην Αντικατάσταση του Δικτύου Ύδρευσης του Οικισμού Μεταξά υπέγραψε ο Δήμαρχος Σερβίων Χρήστος Ελευθερίου.

Το έργο με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΑ» προϋπολογισμού μελέτης 1.241.935,48 €, αφορά στην αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους 15,3 Km.

Η πίστωσή του προέρχεται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (Άξονας Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης I) με συγχρηματοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ για την περάτωσή του ορίζεται συνολική προθεσμία δεκαοχτώ μηνών.