Ανακοίνωση για Ανάθεση Έργου από την Δ.Υ.ΠΡΑ. Α.Ε

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑΣ με διακριτικό τίτλο Δ.Υ.ΠΡΑ. Α.Ε. ανακοινώνει την πρόθεσή της για ανάθεση έργου «παροχή υπηρεσιών λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων του φράγματος Πραμόριτσας – συντήρηση ταχυδιυλιστήριου και συντήρηση δικτύου υδροδότησης οικισμών»
Ο πάροχος των ανωτέρω υπηρεσιών πρέπει να είναι εταιρεία ή ατομική επιχείρηση που θα διαθέτει άτομο ειδικότητας μηχανολόγου – μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ με συναφή γνώση και εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο.
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται σε ημερήσια βάση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Πεντάλοφο Βοΐου Κοζάνης καθώς και σε όλο το δίκτυο υδροδότησης οικισμών Βοΐου που είναι υπό την διαχείριση της συγκεκριμένης εταιρείας. (Θα γίνει σύμβαση κατ’ αρχήν τρίμηνη και στη συνέχεια εάν οι υπηρεσίες που θα παρέχονται θα είναι άριστες θα γίνει ανανέωση της σύμβασης για μεγάλο χρονικό διάστημα)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 25 ετών και άνω.
2.Να μην έχουν κάποιο κώλυμα (καταδίκη, υποδικία, στρατιωτικές υποχρεώσεις)

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.Η επιλογή των υποψηφίων για τη θέση του Μηχανολόγου Μηχανικού θα γίνει βάση μοριοδότησης που καθορίζεται ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 80

1.ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Δημότες και μόνιμοι κάτοικοι Τοπικών Κοινοτήτων Πενταλόφου – Βυθού (άνω των 9 ετών) 10
Δημότες Τοπικής Κοινοτήτας Αγίας Σωτήρας 6
Δημότες Τοπικής Κοινότητας Διλόφου 4
Δημότες Βοΐου 2
Δημότες εκτός ορίων Δήμου Βοΐου 0

2.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (πάνω στο αντικείμενο της θέσης που ζητείται)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 10
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5

3.ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (πάνω στο αντικείμενο της θέσης που ζητείται)
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 10
ΑΛΛΟ ΕΙΔΟΣ 5

4.ΕΜΠΕΙΡΙΑ (πάνω στο αντικείμενο της θέσης που ζητείται)
7 έτη και άνω 10
Μέχρι 5 έτη 7
Μέχρι 3 έτη 4
Κάτω των 3 ετών 0

5. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ( πάνω στο αντικείμενο της θέσης που ζητείται)
Από 35 έως 45 ώρες 10
Από 25 έως 35 ώρες 7
Από 15 έως 25 ώρες 4
Κάτω από 15 ώρες 0

6.ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Κάτοχος Πτυχίου Γνώσης και Χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 10
7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Έγγαμοι – πολύτεκνοι 10
Έγγαμοι με 3 τέκνα 8
Έγγαμοι με 1-2 τέκνα 6
Έγγαμοι χωρίς τέκνα 4
Χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις 2

8.ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΑΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ (ΑΜΕΑ)
Έγγαμοι με 1 ή περισσότερα προστατευόμενα μέλη (ΑΜΕΑ) 10
Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση από το φορέα που εκδηλώνει το ενδιαφέρον.
2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.
3. Για την πρώτη κατηγορία απαιτείται βεβαίωση μονίμου κατοικίας του υποψηφίου από το Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος.
4. Για τη δεύτερη, τρίτη και έκτη κατηγορία απαιτείται ακριβές φωτοαντίγραφο-επικυρωμένο του Τίτλου Σπουδών, καθώς και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
5. Για την τέταρτη κατηγορία ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ανήκει και βεβαίωση εργοδότη.
6. Για την πέμπτη κατηγορία τη βεβαίωση επικυρωμένη από το φορέα όπου έχει παρακολουθήσει τα σεμινάρια.
7. Για την έβδομη κατηγορία πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
8. Για την όγδοη κατηγορία βεβαίωση ότι ανήκει στις ειδικές κατηγορίες έγγαμων με προστατευόμενα μέλη (ΑΜΕΑ).
9. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.

Ο ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί και με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και που περιγράφονται κατωτέρω, ταχυδρομικά ή με courier στα γραφεία της εταιρείας, Δ.Υ.ΠΡΑ. Α.Ε. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, Τ.Κ. 50007, μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη. (Λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία στη Σφραγίδα παραλαβής από το ταχυδρομείο ή την courier)

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις επικοινωνήστε με τα γραφεία μας στον Πεντάλοφο Κοζάνης στα τηλ.: 24680 41196, 6994439069
Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή που θα συστήσει η Εταιρεία και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέσω ανάρτησης στο διαδίκτυο και στα τοπικά ΜΜΕ.

Με εντολή Προέδρου &
Διευθύνουσας Συμβούλου
Της Δ.Υ.ΠΡΑ. Α.Ε.
Ζιάρα Φωτεινής

Η γραμματέας
Βλιώρα Ευδοξία

 

Πηγή: sierafm.gr