ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΙ (ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ) ΜΕ ΦΟΡΟΛ. ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Του κ. Ιωάννου Ρόνα Φορο-συμβούλου

    ΟΙ ΚΑΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ          

Σύμφωνα με το Ν. 3874/2010, όπως τροποποιήθηκε αυτός με το Ν. 4389/2016, περί του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, στο άρθρο 65 αυτού, περί του ορισμού κατ επάγγελμα αγρότη, είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

Α) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.

Β) Ασχολείται επαγγελματικά  με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευση του, τουλάχιστον κατά το 30% του συνολικού χρόνου εργασίας του.

(Αναφορικά με αυτόν τον προσδιορισμό : Τροποποίηση της υπ αριθμ. 169653/3-6-2001 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄1181/9-6-2001). ΦΕΚ τ. Β αριθμ. φύλλου 2386-3/8/2016).

Για την μέτρηση της εργασίας χρησιμοποιείται Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ) η οποία ορίζεται ως η εργασία που προσφέρεται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, από φυσικό πρόσωπο κατά την διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, σε όλους τους τομείς της οικονομίας και αντιστοιχεί σε εργασία 1.750 ωρών. Συνεπώς το 30% είναι τρείς (3) μήνες και 100 ώρες ήτοι 160 ώρες  τον μήνα Χ 3 μήνες= 480+100=580 ώρες.

Στην περίπτωση που το αγροτικό εισόδημα του αγρότη αποτελεί το 100% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του, όπως αυτό υπολογίζεται στην υπ αρίθμ.134430/4-3-2011 (ΦΕΚ 392Β/11) κοινή Υπουργική απόφαση, τότε θεωρείται ότι απασχολείται επαγγελματικά σε αγροτική εκμετάλλευση  κατά το 100% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.

Γ) Λαμβάνει από την απασχόληση του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του (ως η δήλωση φόρου εισοδήματος).

Δ) Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται. Για την απόδειξη βεβαίωση από τον ΟΓΑ.

Ε) Τηρεί λογιστικά βιβλία.

Εάν δεν συντρέχουν αυτές οι περιπτώσεις τότε δεν είναι κατ επάγγελμα αγρότης και δεν τηρεί βιβλία, όπως προαναφέρθηκε και έτσι δεν χρειάζεται να κάνει εγγραφή στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ, για να ενταχθεί  στο κανονικό, λεγόμενο, καθεστώς του ΦΠΑ, αλλά  στο ειδικό.   

                             ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Ν. 4308/2014 άρθρ. 39

1. Δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις αυτού του Νόμου, τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην παράγρ. 2γ του άρθρου 1.

1α) οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ , βάσει ύψους ακαθαρίστων εσόδων τους από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και της παροχής αγροτικών υπηρεσιών ή του ποσού των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που λαμβάνουν, ανά φορολογικό έτος. Τα ποσοτικά όρια αυτής ορίζονται με απόφαση του Γ.Γ Δημ. Εσόδων.

1β) τα φυσικά πρόσωπα , τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον οι συναλλαγές αυτές στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των δέκα (10) χιλιάδων ευρώ, ετησίως.

——————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————-

                            ΠΕΡΙ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ

Στο Ν. 4446/2016, άρθρ. 107, για τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2969/2001, βλέπουμε:

Στην παράγρ. 1 :

Η παράγρ. 8 της περίπτ. Ε΄ του άρθρ.7 του Ν. 2969/2001 « Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα (Α΄281) αντικαθίσταται ως εξής: 

α) κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγρ. 1α   (αγρότες του ειδικού καθεστώτος) του άρθρ. 39 του Νόμου 4308/2014 (Α΄251), που ως άνω αναφέρθηκε,  καθώς και κάθε άλλης διάταξης που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο την έκδοση λογιστικών στοιχείων και την τήρηση λογιστικών αρχείων, η διάθεση του παραγόμενου έτοιμου προϊόντος  απόσταξης από τα δικαιούχα παραγωγής πρόσωπα της παραγρ. 1 της παρούσας περίπτωσης πραγματοποιείται με την έκδοση λογιστικών στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014.

Τα ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα, έχουν υποχρέωση τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών αρχείων. Για την διακίνηση του ως άνω προϊόντος απόσταξης εκδίδεται (στοιχείο) που συνοδεύει το προϊόν μέχρι τον τελικό προορισμό του.

β)  από τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρούσας ( δηλαδή από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος), εξαιρούνται  τα δικαιούχα παραγωγής φυσικά πρόσωπα τα οποία παράγουν το προϊόν αυτό, μέχρι το ανώτατο όριο των 120 κιλών ανά αποστακτική περίοδο και ανά πρόσωπο, αποκλειστικά για κατανάλωση από τα ίδια, τα μέλη της οικογένειας τους ή τους προσκεκλημένους τους, απαγορευμένης της εμπορίας. Σε περίπτωση διακίνησης του ως άνω προϊόντος από τα πρόσωπα αυτά ή για λογαριασμό τους, αυτό συνοδεύεται από αντίγραφο της άδειας απόσταξης καθώς και του αποδεικτικού είσπραξης των φορολογικών επιβαρύνσεων. ( Αυτοί λοιπόν, του ειδικού καθεστώτος, εξακολουθούν να μη εκδίδουν φορολογικό στοιχείο διακίνησης  γι αυτό το προϊόν τους, λέμε εμείς). Όμως, κάποιος πρέπει πρώτα να είναι ενταγμένος σ αυτό το ειδικό καθεστώς.

γ) το εν λόγω προϊόν διατίθεται χύμα, χωρίς οποιασδήποτε μορφής τυποποίησης σε δοχεία…

Στην παράγρ. 2:

Στην παραγρ. 1 του άρθρ. 11 του Ν. 2969/2001 προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής :

οι μικροί αποσταγματοποιοί (διήμεροι) οι οποίοι διαθέτουν ή διακινούν το προϊόν τους χωρίς τα προβλεπόμενα λογιστικά στοιχεία ή συνοδευτικά παραστατικά, κατά περίπτωση, καθώς και οι μικροί αποσταγματοποιοί, οι οποίοι δεν τηρούν λογιστικά αρχεία, κατά παράβαση των διατάξεων των υποπαραγράφων α και β της παραγράφου Ε8 του άρθρ. 7  ( τιμωρούνται με πρόστιμο 500 ευρώ).

Στην παράγρ.4 :

Η περίπτωση ι΄ του άρθρ. 12 του Ν. 2969/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Όποιοι  εμφιαλώνουν και τυποποιούν προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) κατά παράβαση των διατάξεων της υποπαραγρ. Ε8  του άρθρ. 7, καθώς και αυτοί που χρησιμοποιούν για παρασκευή αλκοολούχων ποτών το εν λόγω προϊόν (τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τριών (3) μηνών.

Παρατηρούμε, παραπάνω λοιπόν , ότι γίνεται λόγος για τους αγρότες τους εντασσόμενους στην παραγρ. 1α του άρθρ. 39 του Ν. 4308/2014, που εκθέσαμε (του ειδικού καθεστώτος), αλλά και στους εντασσόμενους στο κανονικό, και ΟΧΙ για τα φυσικά πρόσωπα της παράγρ. 1β του ίδιου άρθρου 39,  αυτού του Ν.4308/2014, που επίσης παραπάνω εκθέσαμε .

Κατά συνέπεια, αυτοί, οι δεύτεροι, της παραγρ , δεν εντάσσονται στις φορολογικές υποχρεώσεις των παραπάνω αγροτών, αφού δεν γίνεται γι αυτούς λόγος και δεν είναι, βασικά, αγρότες, αλλά ευκαιριακά επιδίδονται σ αυτή την απασχόληση , δεδομένου ότι στις παρεπόμενες αυτές απολαβές, δεν αποκομίζουν σε καμιά περίπτωση ποσόν που να υπερβαίνει τις δέκα (10) χιλιάδες ευρώ, ούτε έχουν κάποιο ποσόν προερχόμενο από δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, όπως οι του ειδικού καθεστώτος αγρότες- φυσικά πρόσωπα.

     Εξ όλων αυτών που εκτέθηκαν λεπτομερώς, συνάγεται το συμπέρασμα, κατά την άποψη μας, ότι με βάση τα τελευταία σκεπτικά μας και όπως ο νόμος τα παρουσιάζει, δεν θα πρέπει αυτοί οι της παραγρ.1β να υπάγονται στις διατάξεις γενικότερα του Ν. 2969/2001 περί « Αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχα προϊόντα » , με τις συνεπακόλουθες φορολογικές και τελωνιακές υποχρεώσεις, όπως  και τα αναφέραμε παραπάνω

Επομένως, δεν μπορούν να κάνουν έναρξη στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ, ως απασχολούμενοι αγρότες στο ειδικό καθεστώς του ΦΠΑ, ούτε βέβαια και στο κανονικό, δεδομένου ότι ευκαιριακώς και μόνο, επιδίδονται σ αυτή την απασχόληση.

Ασφαλώς, τον τελευταίο λόγο γι αυτούς έχουν οι αρμόδιες Αρχές, εξετάζοντας τις περιπτώσεις, εστιάζουν νομίμως τις θέσεις των  και αποφασίζουν  επί του θέματος.

Εμείς , απλά καταθέτουμε την άποψη μας, αναφορικά με την δυνατότητα έναρξης απασχόλησης αυτών  στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ ή όχι, την τελωνειακή υποχρέωση των, που μπορεί να προκύπτει,   με βάση τα εκτεθέντα , για να ληφθούν  όλα αυτά υπόψη.