Δήμος Βοΐου :Έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων και του Πίνακα Στοχοθεσίας έτους  2018

Π Ρ Ο Σ ΚΛ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση την 25η του μηνός Ιανουαρίου 2018 ημέρα  Πέμπτη   και  ώρα  17.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μόνον θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Ελευθέριος Τζιλίνης

Έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων και του Πίνακα Στοχοθεσίας έτους  2018.

– Εισηγήτρια η Παπαδιώτη Γλυκερία, Αντιδήμαρχος