Δήμος Βοΐου -Δημόσια συνεδρίαση την 24η του μηνός Μαΐου 2018

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 24η του μηνός Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη   και  ώρα  18.30 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Ασκίου (περιοχή Αγ. Κυριακή – Καλονερίου) του Δήμου Βοΐου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1

Ενημέρωση για τα αιολικά πάρκα στη Δ.Ε. Ασκίου από την εταιρία Α.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ ΜΑΕΣΤΡΟΣ Α.Ε..- Εισηγητής ο κ. Δόρδας Χ. Αντιδήμαρχος.

2

Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του δημοτικού συμβουλίου Βοΐου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

3

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Βοΐου με τον αναπληρωτή του για σύσταση επιτροπής πρόσληψης δικηγόρου. -Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

4

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

5

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2018 (Α’ Τριμήνου) του Δήμου Βοΐου.- Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

6

Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος

7

Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

8

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για πληρωμή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

9

Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων στον Δήμο Βοΐου και ψήφιση των σχετικών πιστώσεων. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

10

Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βοΐου οικ. έτους 2018. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

11

Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».- Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.

12

Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ Δ. ΒΟΊΟΥ».- Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.

13

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Νεάπολης». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.

14

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Τσοτυλίου και Πενταλόφου». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.

15

Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ».- Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.

16

Έγκριση της 16/2018 απόφασης του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σιάτιστας περί: «Συζήτηση για υποβολή προτάσεων προς το Ίδρυμα Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Κουκουλίδη για την εκτέλεση νέων έργων».- Εισηγητής ο κ. Καρακουλάκης Π. Αντιδήμαρχος.

17

Έγκριση  της υπ΄ αριθμ. 30/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού  με θέμα: «Δεύτερη τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2018». – Εισηγητής ο κ. Τιούκαλιας Δ. Πρόεδρος Δ.Σ. του ΝΠΔΔ.

18

Εκποίηση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Τσοτυλίου. – Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Αντιδήμαρχος

19

Έγκριση των υπ΄ αριθμ. 5 & 6/2018 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τοπική Κοινότητα Τσοτυλίου. – Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Αντιδήμαρχος

20

Αιτήσεις.

  ΚΟΙΝ/ΣΗ :

1. Δήμαρχο Βοΐου.

2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς

4. Εφημερίδες Κοζάνης

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Ελευθέριος Τζιλίνης