Δήμος Βοΐου :Δημόσια συνεδρίαση την 25η του μηνός  Ιανουαρίου 2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 25η του μηνός  Ιανουαρίου 2018 ημέρα  Πέμπτη και  ώρα  18.30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1

Ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής  προβολής Δήμου Βοΐου για το 2018. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δ.

2

Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Καλονερίου». -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

3

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/16). -Εισηγητής κ. Τζιλίνης Ε., Πρόεδρος Δ.Σ.

4

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/16) -Εισηγητής κ. Τζιλίνης Ε., Πρόεδρος Δ.Σ.

5

Συγκρότηση  επιτροπής του Δήμου, για την Επιτροπή Εκτίμησης και Καταμέτρησης Δημοτικών Ακινήτων των άρθρων 185,186 και 190 του Ν. 3463/06, για το έτος 2018. -Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε., Πρόεδρος Δ.Σ.

6

Συγκρότηση Επιτροπής  συμβιβαστικής  επίλυσης  των φορολογικών  διαφορών  του  N. 2307/95, για το έτος 2018. –Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δ.Σ.

7

Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές του στην επιτροπή διαγωνισμού εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2018. -Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δ.Σ.

8

Σύσταση επιτροπής παραλαβής όλων των μικρών έργων-εργασιών συντήρησης του άρθρου 15 του Π.Δ.171/1987, έτους 2018. -Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δ.Σ.

9

Γνωμοδότηση για την κατάληψη 384,433 στρεμμάτων του Δημοτικού Δάσους Σισανίου για το οδικό τμήμα <Εράτυρα – Σισάνι- Βλάστη> στα πλαίσια του έργου: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ». – Εισηγητής ο κ. Κοτρώτσιος Λ. Αντιδήμαρχος.

10

Έγκριση  της  23/2017  απόφασης  της ΕΠΖ,  σχετικά  με  αίτηση  για  την κυκλοφοριακή ρύθμιση επί της παρόδου Μ. Αλεξάνδρου 8Α στη ΔΚ Νεάπολης. Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Αντιδήμαρχος.

11

Αιτήσεις.

  ΚΟΙΝ/ΣΗ :

1. Δήμαρχο Βοΐου.

2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς

4. Εφημερίδες Κοζάνης

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Ελευθέριος Τζιλίνης