Δήμος Βοΐου: Δημόσια συνεδρίαση την 30η  του μηνός  Ιανουαρίου 2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 30η  του μηνός  Ιανουαρίου 2018 ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  18.30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1
Έγκριση   του   απολογισμού – ισολογισμού έτους 2016 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου (Ν.Π.Δ.Δ.). – Εισηγητής ο κ. Τιούκαλιας Δ., Δημ. Συμ/λος & Πρόεδρος Δ.Σ. του ΝΠ.
2
Έγκριση του τελικού προϋπολογισμού και του πίνακα στοχοθεσίας έτους 2018 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου (Ν.Π.Δ.Δ.). Εισηγητής ο κ. Τιούκαλιας Δ., Δημ. Συμ/λος & Πρόεδρος Δ.Σ. του ΝΠ.
3
Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου – 11 Δήμων  και ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και με θέμα «ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΤΗΣ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΜΕΣΩ  ΤΗΣ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ 
ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». – Εισηγητής ο κ. Κοτρώτσιος Λ. Αντιδήμαρχος.
4
Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Χώρος αναψυχής Διχειμάρρου Δήμου Τσοτυλίου». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
5
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ).- Εισηγητής ο  Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δ.
6
Αιτήσεις
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ελευθέριος Τζιλίνης
Π Ρ Ο Σ ΚΛ Η Σ Η
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση την 30η του μηνός Ιανουαρίου  2018 ημέρα  Τρίτη   και  ώρα  17.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μόνον θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΚΟΙΝ/ΣΗ : 
1. Δήμαρχο Βοΐου.
2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς
4. Εφημερίδες Κοζάνης
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ελευθέριος Τζιλίνης
Έγκριση του Ισολογισμού και Απολογισμού του Δήμου Βοΐου, οικονομικού έτους 2016.- Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.