ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ τμήματος δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Τσοτυλίου του Δήμου Βοΐου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

τμήματος δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Τσοτυλίου του Δήμου Βοΐου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α’ 77/30-03-81), όπως ισχύει
 2. Τον Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06)
 3. Τον Ν. 3852/2010
 4. Την με αρ. 27 / 2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκμίσθωσης τμήματος δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Τσοτυλίου
 5. Την με αρ. 20 / 2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας, ανοικτής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Τσοτυλίου
 6. Την με αρ. 21/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Ορισμού μελών με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή διαγωνισμού εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2017

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ανοικτή δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την εκμίσθωση του τμήματος δημοτικής έκτασης (5,00 στρ) στην Τοπική Κοινότητα Τσοτυλίου του Δήμου Βοΐου και καλούμε τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Άρθρο 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ
Το προς εκμίσθωση ακίνητο, είναι τμήμα δημοτικής έκτασης εμβαδού 5.000,00 τ.μ (5,00 στρ) από

το με αριθμό 1320 δημοτικό αγροτεμάχιο του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Τσοτυλίου.

Άρθρο 2: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για αγροτική χρήση.

Άρθρο 3: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα διεξαχθεί στο δημαρχιακό κατάστημα της Δ.Ε Τσοτυλίου την 5η του μήνα Μαΐου του έτους 2017 μέρα της εβδομάδας Παρασκευή και από ώρα 10.00 μέχρι 11.00 μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την 21/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου.

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν συνεχώς να κατατίθενται προσφορές.

Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά που συντάσσονται για τη δημοπρασία.

Οι προσφορές των πλειοδοτών, αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Η απόφαση της επιτροπής δημοπρασίας, περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους όρους της διακήρυξης αναγράφεται στα πρακτικά.

Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.
Μετά την λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού. Αν κάποιος από αυτούς είναι αγράμματος, υπογράφει άντ’ αυτού άλλος, βάσει, ειδικού νομίμου πληρεξουσίου ή δύο πρόσωπα εκ των παρισταμένων κατά την διενέργεια της δημοπρασίας, τα οποία καλεί η Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και τα οποία βεβαιώνουν στο πρακτικό της δημοπρασίας ότι ο τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του δήλωσε άγνοια γραμμάτων.
Για τυχόν επανάληψη της δημοπρασίας ισχύουν τα αναφερόμενα σε επόμενο άρθρο της παρούσας.

Άρθρο 4: ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των δέκα ευρώ (10,00 € ) ανά στρέμμα ετησίως, πλέον χαρτοσήμου και λοιπών νόμιμων προσαυξήσεων.

Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία, θα παραμείνει σταθερό για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
Κάθε προσφορά, η οποία θα είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του ένα (1) θα είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 5: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά πρόσωπα δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι της Τ.Κ. Τσοτυλίου αφού προηγούμενα προσκομίσουν στην Επιτροπή Δημοπρασίας την εγγυητική επιστολή για συμμετοχή στη δημοπρασία, πρόσφατη φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο Βοΐου.
Σε περίπτωση κατά την οποία ενδιαφερόμενος εκπροσωπεί Νομικό Πρόσωπο, οφείλει επιπλέον να προσκομίσει Πράξη Σύστασης αυτού καθώς επίσης και Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ‘περί παροχής εξουσιοδότησης προσώπου για συμμετοχή στη δημοπρασία’.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή δημοπρασίας, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό, Εξουσιοδότηση που θα τον καθιστά αρμόδιο να διαπραγματευθεί.
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία καθώς επίσης και τα δικαιολογητικά του άρθρου 20 της παρούσης.

Επίσης θα πρέπει να έχει ιδία γνώση για τη θέση, την κατάσταση του μισθίου, κτλ.

Άρθρο 6 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Το αποτέλεσμα τη δημοπρασίας και των τυχόν επαναληπτικών υπόκειται στην κρίση της Επιτροπής που θα εγκρίνει ή όχι το αποτέλεσμα, χωρίς ο τελευταίος πλειοδότης να αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα προς αποζημίωση από τους πιο πάνω λόγους.
Επίσης ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα προς αποζημίωση εάν το αποτέλεσμα της δημοπρασίας δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική Αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Άρθρο 7: ΕΓΓΥΗΤΗΣ

Κάθε υποψήφιος μισθωτής μαζί με την υποβολή της προσφοράς του υποχρεούται να υποδείξει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν, για την πιστή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, εφόσον από το αποτέλεσμα της δημοπρασίας κριθεί τελευταίος πλειοδότης.

Άρθρο 8: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο τελευταίος πλειοδότης, υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής περί κατακύρωσης ή έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του, για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας νέα εγγυητική επιστολή, η οποία ορίζεται σε ποσό ίσο με το μίσθωμα το οποίο επιτεύχθηκε στη δημοπρασία, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Σε περίπτωση μη εμφάνισης του τελευταίου πλειοδότη, ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις της εν λόγω κατηγορίας.

Άρθρο 9: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε εννιά (9) έτη από την ημέρα υπογραφής του σχετικού

συμφωνητικού στο οποίο θα καταχωρηθούν οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της μίσθωσης. Παράταση, εάν ζητηθεί, είναι δυνατόν να δοθεί, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στα πλαίσια των διατάξεων περί επαγγελματικής μίσθωσης.

Στην περίπτωση αυτή το μίσθωμα θα αναπροσαρμοστεί στα νόμιμα πλαίσια.
Τυχόν διακοπή της σύμβασης εκμίσθωσης τίθεται στην κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η λύση της σύμβασης επέρχεται όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας αυτής.
Η λύση της σύμβασης επέρχεται πριν τον συμφωνημένο χρόνο διάρκειας αυτής σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή ή νομικής ανικανότητας ή καταγγελίας της σύμβασης.
Σε περίπτωση θανάτου του αναδόχου – μισθωτή ή νομικής ανικανότητας, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, η σύμβαση θεωρείται αυτοδίκαια ότι έχει λήξει, μη αναγνωριζομένου κανενός δικαιώματος, συμβατικού ή μη στους κληρονόμους του αποβιώσαντος μισθωτή, του μισθίου περιερχόμενου αυτοδίκαια στην κατοχή του Δήμου.
Σε περίπτωση όμως που υποβληθεί πρόταση από τους κληρονόμους για την συνέχιση της σύμβασης από αυτούς, τότε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου θα αποφασίσει σχετικά κρίνοντας την καταλληλότητα του προσώπου που θα του προταθεί.
Εφόσον κατά τη διάρκεια της μίσθωσης η εγγύηση καταπέσει υπέρ του Δήμου ή μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο χωρίς ο μισθωτής να ανανεώσει ή αντικαταστήσει αυτή εντός των καθοριζομένων κατά περίπτωση προθεσμιών, θα εφαρμοστούν οι περί καταγγελίας και λύσης της σύμβασης διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 11: ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Το μίσθωμα εκάστης ετήσιας περιόδου θα καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου σε μία δόση και πριν από την πάροδο αυτής.

Για τυχόν καθυστέρηση στην καταβολή των μισθωμάτων ισχύ έχουν οι διατάξεις περί βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σε περίπτωση μη καταβολής του μισθώματος, ο Δήμος θα το διεκδικεί άμεσα και με κάθε νόμιμο τρόπο.

Άρθρο 12: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε ποσό ίσο με το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς για τρία έτη, ήτοι 15,00 € και θα κατατεθεί σε γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό απ’ αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου Τράπεζας, ή Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες.

Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση όπως ορίζεται σε παρακάτω άρθρο, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζόμενων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος.
Οι εγγυητικές επιστολές θα πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον ενός έτους.

Άρθρο 13: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ

Ο Μισθωτής οφείλει να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να το διατηρεί σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή.

Κάθε ενδιαφερόμενος μισθωτής, οφείλει προ της συμμετοχής του στη δημοπρασία να επισκεφθεί το προς μίσθωση ακίνητο και να λάβει γνώση της κατάστασης, ελέγχοντας πλήρως το μίσθιο, μη δικαιούμενος σε καμιά περίπτωση εκ των υστέρων να επικαλεσθεί, οποιαδήποτε ύπαρξη πραγματικών ή άλλων προβλημάτων – ελαττωμάτων.

Ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος να κάνει καλή χρήση του μισθίου.

Ο Μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε πολύ καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό έναντι κάθε προσβολής ή καταπάτησης, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση ή έξωση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας των δημόσιων συμβάσεων που διέπουν την εν λόγω μίσθωση.

Επίσης, οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη, θα βαρύνουν τον μισθωτή.

Ο Δήμος δικαιούται με εκπρόσωπο (-ους) του να προβαίνει σε επιθεώρηση του μισθίου για να διαπιστώνει την κατάσταση του.
Ο Μισθωτής, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι κάθε Δημόσιας ή άλλης Αρχής, ή με οποιονδήποτε άλλον συνδέεται η χρήση του μισθίου.
Ο Μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης από το Δήμο Βοΐου ή μείωσης του μισθώματος για βλάβη του μισθίου ή της δραστηριότητας του από θεομηνία ή άλλη τυχαία αιτία που θα επέλθει σ ́ αυτόν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ούτε και απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου.

Άρθρο 14: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ

Η εγγυητική επιστολή του τελευταίου πλειοδότη αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της συμβάσεως με άλλη ποσού ίσου με το μίσθωμα το οποίο επιτεύχθηκε στη δημοπρασία για ένα έτος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των οριζόμενων από την διακήρυξη προθεσμιών για την καταβολή του μισθώματος.

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης, θα εγγυάται την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την καλή χρήση, λειτουργία και συντήρηση του μισθίου, θα πρέπει να έχει ισχύ για ένα (1) έτος τουλάχιστον και θα ανανεώνεται υποχρεωτικά σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη λήξη της.

Στην περίπτωση που ο Μισθωτής δεν καταβάλλει ένα τουλάχιστον ποσόν από το μίσθωμα, ο Δήμος δύναται να ζητήσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
Σε περίπτωση που ο Μισθωτής δεν τηρήσει κάποιον από τους όρους της σύμβασης μίσθωσης, ο Δήμος δύναται να ζητήσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

Άρθρο 15: ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να λύσει την σύμβαση πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου, ούτε απαλλάσσεται από την καταβολή του μισθώματος, εκτός αν υπάρξουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Ο Μισθωτής με τη λήξη της μίσθωσης είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση την οποία το παρέλαβε, ευθυνόμενος για την αποκατάσταση κάθε φθοράς και βλάβης. Επίσης θα έχει υποχρεωτικά εξοφλήσει κάθε είδος οφειλής που αφορά καθ’ οιονδήποτε τρόπο το μίσθιο.

Άρθρο 16: ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του Μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ ουσιαστικού σπουδαίου λόγου.
Ο Δήμος δεν ευθύνεται για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο έναντι του μισθωτού.

Παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του μισθωτή ή πλειοδότη.
Όλοι οι όροι της σύμβασης που θα καταρτισθεί θεωρούνται και είναι ουσιώδεις. Η αθέτηση ή παράβαση ενός εξ αυτών, έχει ως συνέπεια την έξωση του μισθωτή από το μίσθιο σύμφωνα με το νόμο, την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση και τη διενέργεια

αναπλειστηριασμού σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και υπέρ του Δήμου.

Άρθρο 17: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η διακήρυξη της δημοπρασίας θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δήμου στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βοΐου, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στους αντίστοιχους των Καταστημάτων όλων των δημοτικών ενοτήτων του, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της δημοπρασίας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Άρθρο 18: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η δημοπρασία, κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του Π.Δ. 270/1981, θα επαναληφθεί στις εξής περιπτώσεις:
• Με απόφαση του Δημάρχου στην περίπτωση κατά την οποία δεν παρουσιαστούν ενδιαφερόμενοι να πλειοδοτήσουν σ’ αυτήν.

• Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:
α) Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική Αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.
β) Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφασης δεν προσέλθει αυτός εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του, ως ελάχιστο δε όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό το οποίο κατακυρώθηκε στο όνομά του, το οποίο όμως είναι δυνατόν να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία θα γνωστοποιηθεί με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου η οποία θα δημοσιευτεί πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη διενέργειά της.
Στη νέα διακήρυξη θα αναφέρονται οι όροι της αρχικής όμοιας.
Η επαναληπτική δημοπρασία θα διενεργηθεί με βάση την τελευταία προσφορά η οποία δόθηκε κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 19: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 24683 50215 και 24653 50204.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Δήμο.

Άρθρο 20 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Ο διαγωνιζόμενος για να πάρει μέρος στη δημοπρασία, θα πρέπει να προσκομίσει:

 • ·  Εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, αξίας 15,00 €
 • ·  Πιστοποιητικό Μόνιμης Κατοικίας
 • ·  Φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια ΔΟΥ (του διαγωνιζόμενου και του εγγυητή του)
 • ·  Ασφαλιστική ενημερότητα (του διαγωνιζόμενου και του εγγυητή του)
 • ·  Δημοτική ενημερότητα (του διαγωνιζόμενου και του εγγυητή του)
 • ·  Φωτοτυπία ταυτότητας (του διαγωνιζόμενου και του εγγυητή του)
 • ·  Υπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε πλήρη γνώση
  όλων των όρων της διακήρυξης και της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
 • ·  Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από την οποία να προκύπτει ότι ο εγγυητής που υπέδειξε με την υποβολή της προσφοράς του ο τελευταίος πλειοδότης, αποδέχεται την ιδιότητά του ως εγγυητή, συμπληρωμένη επαρκώς ώστε να προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία του εγγυητή και υπέρ ποίου εγγυάται
 • ·  Νόμιμη Εξουσιοδότηση σε περίπτωση που συμμετέχει για λογαριασμό άλλου Φυσικού Προσώπου.
 • ·  Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο, εταιρία, κοινοπραξία, ή Ένωση, ο συμμετέχων στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτει σχετικό συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο ορισμού του ως νόμιμου εκπροσώπου:
 1. α)  για να λάβει μέρος στο διαγωνισμό,
 2. β)  για να υπογράψει τη σύμβαση μίσθωσης και οποιαδήποτε έγγραφα προκύψουν,
 3. γ)  για να διαχειρίζεται κάθε θέμα με τη λειτουργία του μισθίου.

· Καταστατικό δημοσιευμένο νόμιμα, εάν ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο, Εταιρία, Κοινοπραξία ή Ένωση, συνοδευόμενο από Υπ. Δηλώσεις με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής όλων των μελών, ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση όλων των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ