ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Κοινοτικού ξενώνα – ενοικιαζόμενα δωμάτια «ΚΑΤΣΙΑΔΗΜΟΥ» στον Πεντάλοφο του Δήμου Βοΐου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α’ 77/30-03-81), όπως ισχύει
 2. Τον Δ.Κ.Κ. (ν. 3463/06)
 3. Τον Ν. 3852/2010
 4. Την με αρ. 290 /2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Εκμίσθωσης κοινοτικού ξενώνα στην Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου
 5. Την με αρ. 15/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας, ανοικτής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του Δημοτικού Εκμίσθωση κοινοτικού ξενώνα στην Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου του Δήμου Βοΐου
 6. Την με αρ. 21/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Ορισμού μελών με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή διαγωνισμού εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2017

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ανοικτή δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την εκμίσθωση του ακινήτου «Κοινοτικό ξενώνα – Ενοικιαζόμενα δωμάτια ”ΚΑΤΣΙΑΔΗΜΟΥ”» στον Πεντάλοφο του Δήμου Βοΐου.

15 / 03 / 2017

Άρθρο 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ

Η μίσθωση περιλαμβάνει ολόκληρο το κτιριακό συγκρότημα του κοινοτικού ξενώνα – ενοικιαζόμενα δωμάτια «ΚΑΤΣΙΑΔΗΜΟΥ» στον Πεντάλοφο του Δήμου Βοΐου, ο οποίος είναι ένα τριώροφο πετρόχτιστο παραδοσιακό κτίριο, πλησίον της παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης Ιωαννίνων που διαθέτει τρία υπνοδωμάτια των δυο κλινών το καθένα, κουζίνα, δυο σαλόνια στον δεύτερο και τρίτο όροφο, συνολικού εμβαδού 67.50 τ.μ ο κάθε όροφος, μαζί με το σύνολο του εξοπλισμού που υπάρχει μέσα σ ́αυτόν (έπιπλα, στρώματα, ήδη μπάνιου, κλινοσκεπάσματα κ.λ.π), και θα καταγραφεί αναλυτικά στο πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντα, περιφραγμένου και επιστρωμένου με πλάκα παραδοσιακή, αύλειου χώρου εμβαδού περίπου πενήντα τετραγωνικών μέτρων.

Άρθρο 2: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για χρήση ξενώνα, σύμφωνα με τη σχετική αδειοδότηση, απαγορευμένης ρητά, με ευθύνη του μισθωτή, κάθε άλλης χρήσης.

Άρθρο 3: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα διεξαχθεί στο δημαρχιακό κατάστημα της Δ.Ε Τσοτυλίου την 31η του μήνα Μαρτίου του έτους 2017 μέρα της εβδομάδας Παρασκευή και από ώρα 11.00 μέχρι 12.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/1981 μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την 21/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου.

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν συνεχώς να κατατίθενται προσφορές.
Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά που συντάσσονται για τη δημοπρασία.

Οι προσφορές των πλειοδοτών, αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη.
Η απόφαση της επιτροπής δημοπρασίας, περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους όρους της διακήρυξης αναγράφεται στα πρακτικά.

Για τυχόν επανάληψη της δημοπρασίας ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 18 της παρούσας.

Άρθρο 4: ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των πενήντα ευρώ (50,00 €) μηνιαίως, πλέον χαρτοσήμου και λοιπών νομίμων προσαυξήσεων.

Κάθε προσφορά, η οποία θα είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του 5, θα είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Το μηνιαίο μίσθωμα που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία, θα παραμείνει σταθερό για όλη τη διάρκεια της εξαετίας.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης μαζί με το ονοματεπώνυμο του καθένα.

Άρθρο 5: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση να μην οφείλουν και να μην έχουν καμία οικονομική εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιαδήποτε αιτία.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή δημοπρασίας, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό, νόμιμο Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο που θα τον καθιστά αρμόδιο να διαπραγματευθεί.

Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία όπως ορίζει το άρθρο 12 της παρούσης καθώς επίσης και τα δικαιολογητικά του άρθρου 20 της παρούσης.

Επίσης θα πρέπει να έχει ιδία γνώση για τη θέση, την κατάσταση του μισθίου, κτλ.

Άρθρο 6 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Το αποτέλεσμα τη δημοπρασίας και των τυχόν επαναληπτικών υπόκειται στην κρίση της Επιτροπής που θα εγκρίνει ή όχι το αποτέλεσμα, χωρίς ο τελευταίος πλειοδότης να αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα προς αποζημίωση από τους πιο πάνω λόγους.
Επίσης ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα προς αποζημίωση εάν το αποτέλεσμα της δημοπρασίας δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική Αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Άρθρο 7: ΕΓΓΥΗΤΗΣ

Κάθε υποψήφιος μισθωτής μαζί με την υποβολή της προσφοράς του υποχρεούται να υποδείξει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν, για την πιστή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, εφόσον από το αποτέλεσμα της δημοπρασίας κριθεί τελευταίος πλειοδότης.

Άρθρο 8: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο τελευταίος πλειοδότης, υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής περί κατακύρωσης ή έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του, για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας νέα εγγυητική επιστολή, η οποία ορίζεται σε ποσό ίσο με το τριπλάσιο του μηνιαίου μισθώματος το οποίο επιτεύχθηκε στη δημοπρασία.

άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση.
Σε περίπτωση μη εμφάνισης του τελευταίου πλειοδότη, ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της

δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις της εν λόγω κατηγορίας.

Άρθρο 9: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη από την ημέρα υπογραφής του σχετικού

συμφωνητικού στο οποίο θα καταχωρηθούν οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της μίσθωσης. Παράταση, εάν ζητηθεί, είναι δυνατόν να δοθεί, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στα πλαίσια των διατάξεων περί επαγγελματικής μίσθωσης. Στην περίπτωση αυτή το μίσθωμα θα αναπροσαρμοστεί στα νόμιμα πλαίσια.

Τυχόν διακοπή της σύμβασης εκμίσθωσης τίθεται στην κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση αίτησης ένταξης εκ μέρους του αναδόχου – μισθωτή σε συγχρηματοδοτούμενο – αναπτυξιακό πρόγραμμα, που θα αφορά τη βελτίωση, αναβάθμιση και ανάπτυξη του κοινοτικού ξενώνα κατά τη διάρκεια της παρούσας μίσθωσης, θα εξεταστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο έγκαιρα η προοπτική σύναψης νέας σύμβασης μίσθωσης με τον ανάδοχο – μισθωτή με κριτήριο τα έτη που θα απαιτηθούν για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Ο Δήμος δεν θα επιβαρυνθεί από την εν λόγω επένδυση που τυχόν θα πραγματοποιηθεί, αντίθετα αυτή η επένδυση θα παραμείνει προς όφελος του ξενώνα και του Δήμου.

Άρθρο 10: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η λύση της σύμβασης επέρχεται όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας αυτής.
Η λύση της σύμβασης επέρχεται πριν τον συμφωνημένο χρόνο διάρκειας αυτής σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή ή νομικής ανικανότητας ή καταγγελίας της σύμβασης.
Σε περίπτωση θανάτου του αναδόχου – μισθωτή ή νομικής ανικανότητας, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, η σύμβαση θεωρείται αυτοδίκαια ότι έχει λήξει, μη αναγνωριζομένου κανενός δικαιώματος, συμβατικού ή μη στους κληρονόμους του αποβιώσαντος μισθωτή, του μισθίου περιερχόμενου αυτοδίκαια στην κατοχή του Δήμου.
Σε περίπτωση όμως που υποβληθεί πρόταση από τους κληρονόμους για την συνέχιση της σύμβασης από αυτούς, τότε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου θα αποφασίσει σχετικά κρίνοντας την καταλληλότητα του προσώπου που θα του προταθεί.
Εφόσον κατά τη διάρκεια της μίσθωσης η εγγύηση καταπέσει υπέρ του Δήμου ή μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο χωρίς ο μισθωτής να ανανεώσει ή αντικαταστήσει αυτή εντός των καθοριζομένων κατά περίπτωση προθεσμιών, θα εφαρμοστούν οι περί καταγγελίας και λύσης της σύμβασης διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 11: ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Το μίσθωμα για καθένα από τα έτη της εκμίσθωσης θα καταβάλλεται σε δυο (2) ισόποσες δόσεις.

Η καταβολή της κάθε δόσης θα γίνεται, το αργότερο, μέχρι και την τελευταία εργάσιμη μέρα του αντίστοιχου εξαμήνου. Για τυχόν καθυστέρηση στην καταβολή των μισθωμάτων ισχύ έχουν οι διατάξεις περί βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στα ταμεία του Δήμου ή με κατάθεση στην Τράπεζα, υποχρεωτικά δυο φορές το χρόνο σύμφωνα με χρηματικό κατάλογο που θα καταρτίζεται.

Η πρώτη δόση θα καταβληθεί έξι μήνες μετά την υπογραφή σύμβασης.

Σε περίπτωση μη καταβολής του μισθώματος, ο Δήμος θα το διεκδικεί άμεσα και με κάθε νόμιμο τρόπο.

Άρθρο 12: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε ποσό ίσο με το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς για ένα έτος, ήτοι €60,00 και θα κατατεθεί σε γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό απ’ αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου Τράπεζας, ή Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες.

Η εγγύηση συμμετοχής θα επιστραφεί εντός πέντε (5) ημερών από της κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας σε όλους τους συμμετέχοντες, πλην του πλειοδότη.

Άρθρο 13: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ

Ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της σχετικής άδειας λειτουργίας του ξενώνα και λοιπών αδειών (ΕΟΤ, Δ/νση Υγειονομικού κ.λ.π) και να τηρεί κατά γράμμα όλες τις ισχύουσες υγειονομικές και αστυνομικές διατάξεις που αφορούν την υγιεινή και τις περί κοινής ησυχίας διατάξεις

Ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος να κάνει καλή χρήση του μισθίου χώρου, να μη προξενεί ζημιές σ’ αυτό, πέρα από τις φθορές που προέρχονται από τη συνηθισμένη χρήση. Κάθε ζημία ή φθορά που προκαλείται από το Μισθωτή ή το προσωπικό του ή τους πελάτες του, είναι υποχρεωμένος να την αποκαθιστά.

Ο Μισθωτής οφείλει να έχει τον ξενώνα ανοικτό όλο το χρόνο και απαγορεύεται η μετατροπή της χρήσης του σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, όπως επίσης απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο υπομίσθωση.

Κάθε ενδιαφερόμενος μισθωτής, οφείλει προ της συμμετοχής του στη δημοπρασία να επισκεφθεί το προς μίσθωση ακίνητο και να λάβει γνώση του συνόλου της κτιριακής του κατάστασης και των εγκαταστάσεών του (έπιπλα κ.λ.π), ελέγχοντας πλήρως το μίσθιο και με τεχνικό της εκλογής του, μη

δικαιούμενος σε καμιά περίπτωση εκ των υστέρων να επικαλεσθεί, οποιαδήποτε ύπαρξη πραγματικών ή άλλων προβλημάτων – ελαττωμάτων.

Με την έναρξη της μίσθωσης ο μισθωτής πρέπει να είναι παρών στην καταγραφή του εξοπλισμού που θα του παραδοθεί και με την λήξη της μίσθωσης να παραδώσει στο σύνολό του τον υπάρχοντα εξοπλισμό που θα βρίσκεται εντός και εκτός του ξενώνα και θα καταγραφεί με αναλυτικό πρωτόκολλο παραλαβής – παράδοσης (το οποίο θα υπογράφεται από τον μισθωτή και την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου).

Από την έναρξη της μίσθωσης και καθ’ όλη τη διάρκειά της, ο Μισθωτής οφείλει και βαρύνεται με τις δαπάνες, για την υποχρεωτική λόγω χρήσης συντήρηση – αποκατάσταση του ακινήτου και του εξοπλισμού του, για την καλή λειτουργία του. Οι δαπάνες αυτές θεωρούνται ότι έγιναν και θα παραμείνουν, προς όφελος του μισθίου.

Ο Μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τα όρια
αυτού και εν γένει το μίσθιο σε πολύ καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό έναντι κάθε προσβολής ή καταπάτησης, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση ή έξωση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας των δημόσιων συμβάσεων που διέπουν την εν λόγω μίσθωση.

Τα τέλη λειτουργίας, καθαριότητας, ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, φωτισμού, τηλεφωνικά τέλη κ.λ.π., θα βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή.

Οποιαδήποτε βλάβη του εξοπλισμού, πρέπει να αποκαθίσταται με μέριμνα και δαπάνες του μισθωτή, προς εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Ξενώνα. Επίσης, οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη, θα τον μισθωτή.

Ο μισθωτής θα πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσει στον Δήμο αντίγραφο Συμβολαίου με την ΔΕΗ, για το ηλεκτρικό ρεύμα σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Μισθωτής υποχρεούται για την έκδοση των οποιοδήποτε αδειών που θα απαιτούνται μελλοντικά, για την λειτουργία του ξενώνα και ο Δήμος δεν ευθύνεται απέναντι στο μισθωτή σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσής της.

Ο Μισθωτής για οποιαδήποτε αιτιολογημένη, κατασκευή ή αλλαγή στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο του, θα πρέπει να έχει την έγκριση του Δήμου.
Ο Δήμος δικαιούται με εκπρόσωπο (-ους) του να προβαίνει σε επιθεώρηση του μισθίου για να διαπιστώνει την κατάσταση του και την συντήρηση του.

Να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να το διατηρεί σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή.

Ο Μισθωτής, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι κάθε Δημόσιας ή άλλης Αρχής, ή με οποιονδήποτε άλλον συνδέεται η λειτουργία και η χρήση του μισθίου.
Ο Μισθωτής είναι εξολοκλήρου υπεύθυνος για την ορθή και προσήκουσα λειτουργία και χρήση του ξενώνα, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις εγκρίσεις των αρμοδίων υπηρεσιών.

Ο Μισθωτής υποχρεούται για την έκδοση των οποιοδήποτε αδειών που θα απαιτούνται μελλοντικά, για την λειτουργία του μισθίου και ο Δήμος δεν ευθύνεται απέναντι στο μισθωτή σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσής τους.
Ο Μισθωτής για οποιαδήποτε κατασκευή ή αλλαγή στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο του, θα πρέπει να έχει την έγκριση του Δήμου.

Ο Μισθωτής υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, να τηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας, τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και τους περιβαλλοντικούς όρους που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις.
Οτιδήποτε προκληθεί στην επιχείρηση όπως ατύχημα, πυρκαγιά, εμπρησμός, κλοπή, βανδαλισμοί, την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο μισθωτής και ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δήμος Βοΐου.

Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης από το Δήμο Βοΐου ή μείωσης του μισθώματος για βλάβη του μισθίου ή της δραστηριότητας του από θεομηνία ή άλλη τυχαία αιτία που θα επέλθει σ ́ αυτόν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ούτε και απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου.

Ο Δήμος δεν θα επιβαρυνθεί από οποιαδήποτε επένδυση που τυχόν θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις, αντίθετα αυτή η επένδυση θα παραμείνει προς όφελος του Δημοτικού ξενώνα και του Δήμου μετά τη λήξη της μίσθωσης.
Ο Δήμος δικαιούται με εκπρόσωπό (-ους) του να προβαίνει σε επιθεώρηση του μισθίου για να διαπιστώνει την κατάσταση του και τη συντήρηση του.

Άρθρο 14: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ

Η εγγυητική επιστολή του τελευταίου πλειοδότη αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της συμβάσεως με άλλη ποσού ίσου με το τριπλάσιο του μηνιαίου μισθώματος το οποίο επιτεύχθηκε στη δημοπρασία, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των οριζόμενων από την διακήρυξη προθεσμιών για την καταβολή του μισθώματος.

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης, θα εγγυάται την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την καλή χρήση, λειτουργία και συντήρηση του μισθίου, θα πρέπει να έχει ισχύ για ένα (1) έτος τουλάχιστον και θα ανανεώνεται υποχρεωτικά σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη λήξη της.

Στην περίπτωση που ο Μισθωτής δεν καταβάλλει μία τουλάχιστον εξαμηνία δόση από το μίσθωμα, ο Δήμος δύναται να ζητήσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
Σε περίπτωση που ο Μισθωτής δεν τηρήσει κάποιον από τους όρους της σύμβασης μίσθωσης, ο Δήμος δύναται να ζητήσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

Άρθρο 15: ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να λύσει την σύμβαση πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου, ούτε απαλλάσσεται από την καταβολή του μισθώματος, εκτός αν υπάρξουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Ο Μισθωτής με τη λήξη της μίσθωσης είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το μίσθιο και το σύνολο του εξοπλισμού του, σε πολύ καλή κατάσταση ευθυνόμενος για την αποκατάσταση κάθε φθοράς και

βλάβης. Επίσης θα έχει υποχρεωτικά εξοφλήσει κάθε είδος οφειλής που αφορά καθ’ οιονδήποτε τρόπο το μίσθιο.

Εάν με οποιονδήποτε τρόπο μετά τη λήξη της μίσθωσης, ο Μισθωτής παρακρατεί αδικαιολόγητα τη χρήση του μισθίου, υποχρεούται να πληρώνει σαν αποζημίωση χρήσης στο Δήμο πέντε ευρώ (5,00€) ημερησίως, μέχρις ότου αποβληθεί από το μίσθιο.

Άρθρο 16: ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του Μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ ουσιαστικού σπουδαίου λόγου.
Παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του μισθωτή ή πλειοδότη.
Όλοι οι όροι της σύμβασης που θα καταρτισθεί θεωρούνται και είναι ουσιώδεις. Η αθέτηση ή παράβαση ενός εξ αυτών, έχει ως συνέπεια την έξωση του μισθωτή από το μίσθιο σύμφωνα με το νόμο, την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση και τη διενέργεια αναπλειστηριασμού σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και υπέρ του Δήμου.

Άρθρο 17: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η διακήρυξη της δημοπρασίας θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δήμου στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βοΐου, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στους αντίστοιχους των Καταστημάτων όλων των δημοτικών ενοτήτων του, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της δημοπρασίας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Άρθρο 18: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η δημοπρασία, κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του Π.Δ. 270/1981, θα επαναληφθεί στις εξής περιπτώσεις:
• Με απόφαση του Δημάρχου στην περίπτωση κατά την οποία δεν παρουσιαστούν ενδιαφερόμενοι να πλειοδοτήσουν σ’ αυτήν.

• Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:
α) Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική Αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.
β) Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφασης δεν προσέλθει αυτός εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του, ως ελάχιστο δε όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό το οποίο κατακυρώθηκε στο όνομά του, το οποίο όμως είναι δυνατόν να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία θα γνωστοποιηθεί με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου η οποία θα δημοσιευτεί πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη διενέργειά της.

Στη νέα διακήρυξη θα αναφέρονται οι όροι της αρχικής όμοιας.
Η επαναληπτική δημοπρασία θα διενεργηθεί με βάση την τελευταία προσφορά η οποία δόθηκε κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 19: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 24683 50215 και 24653 50204.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Δήμο.

Άρθρο 20 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Ο διαγωνιζόμενος για να πάρει μέρος στη δημοπρασία, θα πρέπει να προσκομίσει:

 • ·  Εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, αξίας 60,00€
 • ·  Φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • ·  Δημοτική ενημερότητα (Βεβαίωση ΜΗ Οφειλής προς το Δήμο Βοΐου)
 • ·  Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • ·  Υπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και της 15/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα
 • ·  Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από την οποία να προκύπτει ότι ο εγγυητής που υπέδειξε με την υποβολή της προσφοράς του ο τελευταίος πλειοδότης, αποδέχεται την ιδιότητά του ως εγγυητή, συμπληρωμένη επαρκώς ώστε να προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία του εγγυητή και υπέρ ποίου εγγυάται
 • ·  Καταστατικό δημοσιευμένο νόμιμα, εάν ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο, Εταιρία, Κοινοπραξία ή Ένωση, συνοδευόμενο από Υπ. Δηλώσεις όλων των μελών, ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση όλων των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
 • ·  Νόμιμη Εξουσιοδότηση σε περίπτωση που συμμετέχει για λογαριασμό άλλου Φυσικού Προσώπου.
 • ·  Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο, εταιρία, κοινοπραξία, ή Ένωση, ο συμμετέχων στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτει σχετικό συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο ορισμού του ως νόμιμου εκπροσώπου:

  α) για να λάβει μέρος στο διαγωνισμό,
  β) για να υπογράψει τη σύμβαση μίσθωσης και οποιαδήποτε έγγραφα προκύψουν, γ) για να διαχειρίζεται κάθε θέμα με τη λειτουργία του Ξενώνα.

Άρθρο 21: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο μισθωτής υποχρεούται να εξασφαλίσει με δικά του έξοδα το ακίνητο (κτίριο) και τον εξοπλισμό του μισθίου (έπιπλα, εξοπλισμό, κ.λ.π.) και να διατηρεί αυτά ασφαλισμένα εναντίον του κινδύνου κλοπής, φωτιάς, θεομηνίας, κεραυνού ή οποιωνδήποτε άλλων φυσικών καταστροφών και σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης για ποσό ανταποκρινόμενο στην πραγματική αξία του συνόλου αυτών, σε Τραπεζική – Ασφαλιστική εταιρεία μετά από έγκριση του εκμισθωτή (Δήμου).

Την τυχόν κατά της ασφαλιστικής εταιρείας απαίτησή του ο ανάδοχος – μισθωτής εκχωρεί και μεταβιβάζει στο Δήμο από τώρα ώστε ο Δήμος να διαθέσει στην περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης αιτίας ή άλλου από το ασφαλιστήριο προβλεπομένου ατυχήματος των ασφαλισμένων την ασφαλιστική αυτή αποζημίωση αποκλειστικά για την αποκατάσταση ή αντικατάσταση αυτών που έχουν καεί, του όρου τούτου καταχωρημένου στα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Ο ανάδοχος – μισθωτής υποχρεούται το πρώτο συμβόλαιο σύμβασης της πυρασφάλισης κ.λ.π. με την απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων να τα παραδώσει στο Δήμο κατά την ώρα της υπογραφής της οικείας μισθωτικής σύμβασης τα δε ασφαλιστήρια συμβόλαια της ανανέωσης των συμβάσεων της ασφάλισης να τα παραδίδει κάθε φορά στο Δήμο με την απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη λήξη καθενός προηγουμένου ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος – μισθωτής δεν ασφαλίσει ή ανανεώσει εμπρόθεσμα τη σύμβαση πυρασφάλισης κ.λ.π., συνομολογείται ρητά ότι η παράλειψη αυτή του μισθωτή αποτελεί ειδικό λόγο καταγγελίας της σύμβασης χωρίς καμία ειδοποίηση του μισθωτή και να επιδιώξει την είσπραξη από τον μισθωτή των ασφαλίστρων που θα καταβληθούν για κάθε έξοδο με ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής. Σε περίπτωση πυρκαγιάς και σε κάθε άλλο ατύχημα ή κάθε άλλης αιτίας που προβλέπεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ο μισθωτής υποχρεούται να ενεργήσει τις απαιτούμενες διατυπώσεις για τη βεβαίωση και αναγνώρισή της από την ασφαλιστική εταιρεία οφειλόμενης αποζημίωσης προς άμεση και χωρίς συναίνεση και οποιασδήποτε σύμπραξης του μισθωτή, είσπραξη αυτής από το Δήμο και πριν την πάροδο που προβλέπεται από τον ισχύοντα Α.Κ. προθεσμία από την οποία και δηλώνει ρητά ο μισθωτής ότι παραιτείται. Τις διατυπώσεις αυτές για τη βεβαίωση και αναγνώριση της ασφαλιστικής αποζημίωσης δικαιούται να ενεργήσει ο Δήμος αλλά χωρίς καμία υποχρέωση και ευθύνη του μισθωτή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ