Επαναληπτική δημοπρασία δημοτικών αγροτικών ακινήτων από τα Αγροκτήματα ∆ημοτικών- Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήμου Βοΐου

Εκτίθεται σε ∆εύτερη Επαναληπτική φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση των παρακάτω δημοτικών αγροτικών ακινήτων από τα Αγροκτήματα ∆ημοτικών- Τοπικών Κοινοτήτων της ∆.Ε. του ∆ήμου Βοΐου για τα οποία δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον κατά την αρχική και την επαναληπτική δημοπρασία:

Α) Στη ∆ημοτική Ενότητα Νεάπολης:

Τοπικό Διαμέρισμα

Τοποθεσία

στρ.

Αρ. Τεμαχίου

ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ – ΞΕΡΙΚΟ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΗΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ

2

Ασπρούλας

Κρυοπήγαδο

1,500

ΞΕΡΙΚΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

1

Πεπονιάς

Δ32-ΟΤ28

1,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

2

Πεπονιάς

Δ32-331

5,125

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

3

Πεπονιάς

Δ32-190

7,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

4

Πεπονιάς

Δ32-22

4,875

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

5

Πεπονιάς

Δ32-201

2,500

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

6

Πεπονιάς

Δ32-342

5,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

1

Σκαλοχωρίου

Μότσιαλη

1,500

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

2

Σκαλοχωρίου

Μπρατμήρι

1,500

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

3

Σκαλοχωρίου

Πουλιέγγες

2,500

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

4

Σκαλοχωρίου

Αγίασμα

2,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

5

Σκαλοχωρίου

Ψώραβες Πέτρες

1,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

6

Σκαλοχωρίου

Ράχη Μπουχένι

3,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

7

Σκαλοχωρίου

Κοντιστράτι

2,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

8

Σκαλοχωρίου

Αγ. Νικόλαος

2,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

9

Σκαλοχωρίου

Πηγαδόπικο

1,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

1

Χορηγός

Σταυραετοφωλιά

4,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή στο Καταστήμα της ∆ημοτικής Ενοτήτας Νεάπολης τη 15η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016 μέρα της εβδομάδας Τρίτη και ειδικότερα δε ως εξής: Για τα αγροτεμάχια τα οποία βρίσκονται στη διοικητική

Σελίδα 1 από 2

περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Νεάπολης θα διεξαχθεί στο ομώνυμο πρώην ∆ημοτικό Κατάστημα και από ώρα 10.00 μέχρι 11.00.
Σε περίπτωση άγονου αποτελέσματος ∆ΕΝ θα επαναληφθεί η δημοπρασία.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται τετραετής με ημερομηνία λήξης την 31/08/2020. Κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 8,00€/στρέμμα για τα Ξερικά και 20€/στρέμμα για τα Ποτιστικά .

∆ικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν άπαντες οι ενδιαφερόμενοι και αφού προηγούμενα καταθέσουν:
• Εγγύηση συμμετοχής, σε γραμμάτιο σύστασης του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή

εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού τουλάχιστον 10% του ελάχιστου

ορίου πρώτης προσφοράς για ολόκληρη την τετραετία.
• Τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα φορολογικού έτους 2015
• Βεβαίωση μη οφειλής προς το ∆ήμο Βοΐου και
• Νόμιμη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που πλειοδοτούν για λογαριασμό άλλου
• Κάθε πλειοδότης οφείλει να παρουσιάσει κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας εγγυητή. Κάθε προσφορά θα πρέπει να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του 0,50.
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στο Ταμείο του ∆ήμου σε ετήσια βάση μέχρι και την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα Σεπτεμβρίου κάθε έτους και για τέσσερα έτη, αρχής γενομένης από το έτος 2017.

Κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να πλειοδοτεί χωριστά για καθένα από τα αγροτεμάχια τα οποία βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας

Οι αναλυτικοί όροι της δημοπρασίας καταρτίσθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ’αριθ. 153/2016 απόφαση και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τους πληροφορούνται από το Κατάστημα της δημοτικής ενότητας Τσοτυλίου και Νεάπολης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. (αρμόδιοι Χάτσιος ∆. τηλ.: 24683 50121 και Πάντου Μ. τηλ. 24683 50215)

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Λαμπρόπουλος ∆ημήτριος