Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του ∆ήμου Βοΐου προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του ∆ημοτικού Σχολείου Νεάπολης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του ∆ήμου Βοΐου
προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του ∆ημοτικού Σχολείου Νεάπολης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του ∆/ντή του ∆ημοτικού Σχολείου Νεάπολης στις 08 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 ́ έως 11:00 ́ π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο ∆ημοτικό Κατάστημα Τσοτυλίου, τηλ. 2468350117 απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ