Καρούτειο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Πενταλόφου Βοΐου: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κοζάνης προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του
Καρούτειου Διαπολιτισμικού Γυμνασίου Πενταλόφου με Λυκειακές Τάξεις της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης με θητεία έως 31/7/2017
και καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη
διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν αίτηση που θα συνοδεύεται από τα
αναγκαία δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας από την 23η Σεπτεμβρίου 2015 έως και την 25η Σεπτεμβρίου 2015 για να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής. Προϋποθέσεις επιλογής (άρθρο 17 του ν.4327/2015)
1. Ως Διευθυντές σχολικών μονάδων
και Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με
δεκαετή (10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει
διδακτικά καθήκοντα για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη στην Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων,
τα τρία (3) τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν ασκηθεί σε αντίστοιχους με
την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας,
συμπληρώνοντας σε αυτά τουλάχιστον το 50% του υποχρεωτικού τους ωραρίου,
με την επιφύλαξη της περίπτωσης Διευθυντών των πειραματικών και
προτύπων σχολείων. Υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή μπορεί να είναι:
Α. Εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και
ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ33. Β. Ειδικότερα υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών
στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί
κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της χώρας προέλευσης της
πλειονότητας των μαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2. 


2. Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της
εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για
πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (κ. ν.
3528/2007, Α΄ 26) ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της
παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα. Επίσης, δεν επιλέγεται ως
στέλεχος της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των
αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής
είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας. 


3. Όπου στις διατάξεις του
ν.4327/2015 προβλέπεται εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται η
προϋπηρεσία τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και
η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με
αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας. Όπου στις
διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου προβλέπεται διδακτική υπηρεσία,
λογίζεται: α) η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) οι άδειες κύησης, λοχείας, ανατροφής
τέκνου, γ) η θητεία σχολικού συμβούλου, δ) η θητεία σε Κέντρα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), ε) η θητεία σε θέσεις Υπευθύνων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής, Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων και
σχολικών δραστηριοτήτων, στ) η θητεία των υπευθύνων ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ,
ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων.


4. Όπου στις ίδιες διατάξεις
προβλέπεται εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.,
υπολογίζεται η υπηρεσία των υποψηφίων σε Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης
και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σε
Τμήματα Ένταξης, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης, σε προγράμματα
διδασκαλίας στο σπίτι ή στις εκπαιδευτικές δομές Ε.Α.Ε. που προβλέπονται
στην περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.3699/2008 (Α΄ 199). 


5. Οι προϋποθέσεις και τα
κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παραγράφου
6 του άρθρου 17 του ν.4327/2015 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το
χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και
κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο. Υποβλητέα
δικαιολογητικά Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση υποβάλλονται στο
Γραφείο 31 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης και
συνοδεύονται από: 


1. Βιογραφικό σημείωμα 


2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης 


3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών 


4. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. 


5. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος 


6. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά
έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική και
διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα
οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. 7. Υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει
καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της
προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109
του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26) και β) δεν συντρέχουν τα
κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4327/2015. 


Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά
έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, άσκηση διοικητικών
καθηκόντων, διδακτικού και καθοδηγητικού έργου, καθώς και τη συμμετοχή
σε υπηρεσιακά συμβούλια, πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης,
κατά περίπτωση. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν
γίνεται δεκτή οποιαδήποτε μεταβολή στη δήλωση προτίμησης. Παράλληλα οι
υποψήφιοι αποστέλλουν στις σχολικές μονάδες για τις οποίες έχουν
εκδηλώσει ενδιαφέρον τοποθέτησης όλα εκείνα τα στοιχεία που προβλέπονται
στην παρ.4 του άρθρου 19 του ν. 4327/2015, τα οποία πρέπει να λάβει
υπόψη ο σύλλογος διδασκόντων κατά τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας.
Τελικός πίνακας μοριοδότησης Με ευθύνη της οικείας Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης καταρτίζεται ο τελικός πίνακας υποψηφίων που περιλαμβάνει το
άθροισμα της μοριοδότησης της επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης
και κατάρτισης, της υπηρεσιακής κατάστασης διοικητικής και καθοδηγητικής
εμπειρίας καθώς και της μοριοδότησης από την μυστική ψηφοφορία του
συλλόγου διδασκόντων. 


Ο ανωτέρω πίνακας αναρτάται στην
ιστοσελίδα της Διεύθυνσης. Κατά του πίνακα αυτού δύναται να υποβληθούν
ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών. Μετά την
εκδίκαση των ενστάσεων από το διευρυμένο οικείο ΠΥΣΔΕ ο αναμορφωμένος
πίνακας υποβάλλεται προς κύρωση στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή
Εκπαίδευσης και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης. Παρακαλούνται
οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς
αρμοδιότητάς τους με κάθε πρόσφορο τρόπο.

 

 

http://tsotilion.blogspot.gr/