Εκτίθεται σε επαναληπτική, φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός δημοτικού αγροτικού ακινήτου στην περιοχή ‘Λόφος Τσοτυλίου’

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ήμαρχος Βοΐου διακηρύττει ότι:
Εκτίθεται σε επαναληπτική, φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση

ενός δημοτικού αγροτικού ακινήτου στην περιοχή ‘Λόφος Τσοτυλίου’, το οποίο καταλαμβάνει επιφάνεια πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500m2) και εκμισθώνεται για επαγγελματική χρήση.
Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα διεξαχθεί μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή την 28η του μήνα Απριλίου του έτους 2017 μέρα της εβδομάδας Παρασκευή και από ώρα 10.00 μέχρι 11.00 στο Κατάστημα της δημοτικής ενότητας Τσοτυλίου.

Η εκμίσθωση θα διαρκέσει για πέντε (5) χρόνια.
Κατώτατο όριο μισθώματος ορίζεται το ποσό των €50,00/μήνα.
∆εκτοί στη δημοπρασία γίνονται φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα αφού προηγούμενα προσκομίσουν στην Επιτροπή ∆ημοπρασίας:

 • Εγγύηση συμμετοχής, σε γραμμάτιο σύστασης του Ταμείου Παρακαταθηκών και∆ανείων, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου με το 10% του

  παραπάνω ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς για τρία έτη, δηλαδή €180,00.

 • Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας
 • Βεβαίωση μη οφειλής προς το ∆ήμο και
 • Νόμιμη εξουσιοδότηση σε περίπτωση κατά την οποία πλειοδοτούν για λογαριασμόάλλου.
 • Επιπλέον (για Νομικά Πρόσωπα μόνο): πρόσφατα θεωρημένη Πράξη Σύστασης αυτούκαι Πρακτικό ∆ιοικ. Συμβουλίου ‘περί εξουσιοδότησης για συμμετοχή σε δημοπρασία’. Κάθε προσφορά θα πρέπει να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του 1.
  Κάθε πλειοδότης οφείλει να παρουσιάσει κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας εγγυητή ο οποίος θα συνυπογράψει στα Πρακτικά.

  Το μίσθωμα εκάστης ετήσιας περιόδου θα καταβάλλεται στο Ταμείο του ∆ήμου σε μια δόση και πριν από την πάροδο αυτής.

  Οι αναλυτικοί όροι της δημοπρασίας καταρτίσθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. απόφασης 154/2016 με Α∆Α 6ΚΓΖΩ97-ΞΞΥ) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τους πληροφορούνται από το Κατάστημα της δημοτικής ενότητας Νεάπολης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. (αρμόδιος Πάντου Μ. τηλέφ: 24683 50215)

  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ