« ΟΛΟΙ ΑΝΤΑΜΑ ΚΑΙ Ο ΨΩΡΙΑΡΗΣ ΧΩΡΙΑ ! » Επιβολή ΦΠΑ σε τομείς της Εκπαίδευσης -( Του κ. Ιωάννου Ρόνα Φορο-Συμβούλου)

Στην Ελλάδα για την κάλυψη των ελλειμμάτων του Προϋπολογισμού   (συνηθισμένο
φαινόμενο, άλλωστε) εξευρίσκονται οι πιο εύκολοι και αβασάνιστοι
τρόποι, όπως η μείωση των συντάξεων, των μισθών και ημερομισθίων, οι
αυξήσεις φόρων στην κατανάλωση ( ποτά- τσιγάρα- πετρέλαιο- βενζίνη ) και
πολλοί άλλοι μη κατονομαζόμενοι στο παρόν άρθρο.
Για το 2015 μάλιστα
κάποιοι ( και Ευρωπαίοι δανειστές ) αποφάσισαν  να παραβιάσουν (;), γι
αυτόν τον σκοπό, ακόμα και μερικές θεσμοθετημένες, από την ίδια την Ε.Ε,
απαλλαγές του ΦΠΑ  στο εσωτερικό της χώρας, αρκεί να βρεθούν τα ποσά
για την κάλυψη, έστω μέρους των ελλειμμάτων, (για 1% ; ) του
Προϋπολογισμού, που είπαμε.
Στην 6η Κοινοτική Οδηγία της Ε.Ε  (
άρθρ. 13 (τώρα 132 και 133;), περί ΦΠΑ, «απαλλαγές ορισμένων
δραστηριοτήτων γενικού ενδιαφέροντος 1.11.2Α άρθρ.1θ και ι», αναφέρεται
ότι τέτοιες απαλλαγές, με την επιφύλαξη όμως άλλων κοινοτικών διατάξεων,
τα κράτη μέλη απαλλάσσουν ρητά (υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν)
κάποιες Υπηρεσίες, από τον ΦΠΑ, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και απλή
εφαρμογή προβλεπομένων απαλλαγών και να αποτρέπεται κάθε ενδεχόμενη
φοροδιαφυγή, φοροαπαλλαγή και κατάχρηση!!!
Μεταξύ των απαλλαγών από
τον ΦΠΑ  εμπίπτει η αγωγή των παιδιών ή των νέων, στην Σχολική ή
Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, Επιμόρφωση ή
Επανακατάρτιση, καθώς και τις στενά συνδεόμενες με αυτές παροχές
υπηρεσιών και παραδόσεις αγαθών, που πραγματοποιούνται από οργανισμούς
Δημοσίου Δικαίου οι οποίοι  επιδιώκουν τους ανωτέρω σκοπούς ή από
οργανισμούς που το ενδιαφερόμενο κράτος- μέλος αναγνωρίζει ότι έχουν
αυτοί παρεμφερείς σκοπούς.
Ακόμα, απαλλάσσονται και τα ιδιαίτερα
μαθήματα που παραδίδονται από εκπαιδευτικούς  τα οποία ανάγονται στην
Σχολική ή Πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
Τα παραπάνω, της 6ης Κοινοτικής
Οδηγίας, εντάχθηκαν στον Νόμο περί ΦΠΑ στην Ελλάδα  (αρχικά στον
1642/1986 άρθρ. 18 παρ. 1 ιβ και ιγ και στη συνέχεια, με την
κωδικοποίηση, στον 2859/2000 αρθρ. 22 παρ. 1 ιβ και ιγ, επίσης.

Να πούμε όμως τι έλεγε μέχρι πρότινος το άρθρ. 22 παρ. 1 ιβ  του Ν.
2859/2000 περί ΦΠΑ, που προαναφέραμε, για να δώσουμε μια κατανοητή ροή
του θέματος στον αναγνώστη:
Απαλλάσσεται από αυτόν  τον  φόρο… 1ιβ) η
παροχή Υπηρεσιών εκπαίδευσης ΓΕΝΙΚΑ και οι στενά συνδεόμενες με αυτή
παραδόσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών, που παρέχονται από Δημόσια
Εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση,
αρμόδια Αρχή (π.χ Δ.Ο.Υ), και 1ιγ) η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων όλων
των βαθμίδων εκπαίδευσης.
Εδώ, συστήνεται ότι  πρέπει να εξετάζεται
αν τα ιδιαίτερα μαθήματα αφορούν Υπηρεσίες εκπαίδευσης ή απόκτησης
ερασιτεχνικών, ψυχαγωγικών κ.ά γνώσεων ή εμπειριών, γιατί αυτές οι
υπηρεσίες δεν πρέπει να απαλλάσσονται από αυτόν τον φόρο.
Επισημαίνουμε
ότι στις περιπτώσεις του άρθρ. 22 του ν. 2859/2000, περί ΦΠΑ,
απαλλάσσονται οι πράξεις που ενεργούν οι υποκείμενοι, ενώ οι ίδιοι δεν
απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ που τους επιρρίπτουν στις αγορές αγαθών ή
λήψης υπηρεσιών, τον οποίο φόρο συμπεριλαμβάνουν στο κόστος των
παραδιδόμενων αγαθών ή των παρεχομένων Υπηρεσιών.
Τώρα, ο πρόσφατος
νόμος 4334/2015 παρ. 1β παρεμβαίνει και συμπληρώνει- τροποποιεί τα
παραπάνω, αυτά του άρθρου 22 του ν.2859/2000, που αναφέραμε :    «… ε κ τ
ό ς α π ό  τ α     φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι α  ό λ ω ν  τ ω ν  β α θ μ ί δ
ω ν  τ η ς  ε κ π α ί δ / σ η ς  κ α ι  τ α  κ έ ν τ ρ α   ξ έ ν ω ν  γ
λ ω σ σ ώ ν  &  η λ ε κ τ ρ/ κ ώ ν  υ π ο λ/ σ τ ω ν».
Δηλαδή, ο
νόμος αυτός περιορίζει τώρα  το πεδίο εφαρμογής της απαλλαγής  των
εκπαιδευτικών Υπηρεσιών ( στο εσωτερικό της χώρας μας ) με την ρητή
εξαίρεση  των φροντιστηρίων  όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και των
κέντρων εκμάθησης ξένων γλωσσών  ( οποιονδήποτε γλωσσών είτε χρειάζονται
στα σοβαρά στην εκπαίδευση των νέων είτε όχι ) και ηλεκτρονικών
υπολογιστών, από τους οργανισμούς που θεωρούνται ότι παρείχαν  ως τώρα
απαλλασσόμενη του ΦΠΑ  εκπαίδευση, ανεξάρτητα αν αποκαλούνται
φροντιστήρια, σχολές, ινστιτούτα, κέντρα κ.ά. Βεβαίως ισχύει και όταν
παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες ηλεκτρονικώς, που είπαμε.
Και όλα αυτά
προκειμένου αυτές οι τροποποιητικές διατάξεις του νόμου αυτού να
συμβάλλουν στην κάλυψη(!) μέρους των ελλειμμάτων του Προύπολογισμού,
όπως είπαμε στην αρχή και γι αυτό εντάχθηκαν  σ αυτόν τον Ν. 4334/15 και
στη συνέχεια  στον Ν.4336/15 (μνημόνιο) στους οποίους ναι μεν εν αρχοίς
υιοθετήθηκε ρητά η διατύπωση περί απαλλαγής των από το φόρο…  (δηλαδή η
παροχή Υπηρεσιών εκπαίδευσης ΓΕΝΙΚΑ  και οι συνδεόμενες στενά με αυτή
παραδόσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από
οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και  λοιπούς  ακόμα οργανισμούς, εφόσον
αυτοί πληρούν αθροιστικά κάποιες προϋποθέσεις, πού  εμείς τώρα δεν
αναφερόμαστε στις προϋποθέσεις αυτές γιατί εξ αυτών προκύπτουν άλλα
(πονηρά για οργανισμούς(!) και περιοριζόμαστε (δεν απλωνόμαστε) στο
σημείο που μας ενδιαφέρει επί του παρόντος ) , αλλά στη συνέχεια  οι
παραπάνω δύο (2) αυτοί  νόμοι του μνημονίου καθιερώνουν  ρητά την
εξαίρεση από την απαλλαγή  που προϋπήρχε  στα αναφερόμενα (φροντιστήρια
κ.ά). Αυτά θέλει η τρόϊκα  να εξαιρέσει, αυτά εξαιρεί. Από αυτά θέλει να
εισπράξει ΦΠΑ και σ αυτά επιβάλλει αυτόν τον φόρο. Εμείς , απλά
συμφωνούμε αβασάνιστα!!!
Πρέπει να λάβουμε υπόψη, για να αποφύγουμε
τυχούσα παρεξήγηση, ότι τα νηπιαγωγεία, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι
παιδικοί σταθμοί, η α΄θμια και β΄θμια Σχολική εκπαίδευση όπως και η
Πανεπιστημιακή, η Επαγγελματική, η Επιμόρφωση ή Επανακατάρτιση
εξακολουθούν να  απαλλάσσονται του ΦΠΑ, άσχετα αν παρέχονται από
Δημοσίους ή ιδιωτικούς φορείς, κερδοσκοπικού ή όχι χαρακτήρα, αρκεί να
είναι αυτοί, οι φορείς, αναγνωρισμένοι αρμοδίως. Το ίδιο ισχύει και για
σχολές χορού, σχολές δραματικές, σχολές μουσικές, ωδεία.
Επιπλέον,
απαλλάσσονται του ΦΠΑ  τα ιδιαίτερα μαθήματα που παραδίδονται κατ οίκον
για την  α΄θμια, β΄θμια, γ΄θμια εκπαίδευση.  Δηλαδή δεν
συμπεριλαμβάνονται  στους αναφερόμενους ως άνω 2 μνημονιακούς νόμους.
Για
τους παραπάνω εντασσόμενους στον ΦΠΑ οργανισμούς η ημερομηνία ένταξης
τους ήταν  η 20/7/2015  και πρέπει να προβούν σε υποβολή δήλωσης
μεταβολών (Μητρώο Δ.Ο.Υ) μέχρι τις 16/10/2015, ύστερα από παράταση ,
προφανώς για διευκόλυνση αυτών των φορολογουμένων.
Δεν χρειαζόταν να
αναφέρουμε ότι ο συντελεστής ΦΠΑ είναι 23% ή 16% (για τα νησιά) γιατί
είναι γνωστό. Αυτό που δηλώνουμε είναι ότι απαγορεύεται (!), από την Ε.Ε
,  όπως οι εν λόγω Υπηρεσίες να ενταχθούν σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ,
παρά μόνο στον υψηλό.
Μετά από όλα αυτά, τα εκτενώς αναφερθέντα
για το απασχολούν θέμα, καταλήγουμε ότι αυτοί που επέλεξαν την επιβολή
ΦΠΑ σε  μέρος της εκπαίδευσης, ενώ στην 6η  Κοινοτική Οδηγία αυτό ρητά
απαγορεύεται ,όπως τονίσαμε, θα πετύχουν ίσως την κάλυψη ελλειμμάτων του
Προϋπολογισμού που επιδιώκουν αλλά η επιβολή αυτή του φόρου μάλλον θα
παραμείνει ακόμα και όταν επιτευχθεί πλεόνασμα, έστω και αν καθορίζουν
χρονοδιάγραμμα ισχύος του.
Αυτή η ανυπολόγιστη  επιβάρυνση στους
Έλληνες οικογενειάρχες θα  κοστίσει πολύ στον δικό τους  προϋπολογισμό
και αρκετοί  θα δυσκολευτούν ίσως να στείλουν τα παιδιά  στα
φροντιστήρια, τα δε φροντιστήρια θα μειώσουν τα έσοδά των και  θα
αυξήσουν τα βερεσέδια!
Έχουμε την εντύπωση ότι από όλα τα κράτη-μέλη
της Ε.Ε. μόνο στην  Ελλάδα σπάνε την απαλλαγή από τον ΦΠΑ σε τομείς της
εκπαίδευσης  και αυτό επειδή δεν ισοσκελίζει τον Προϋπολογισμό της. Η
μονομερής αυτή ενέργεια (αν είναι μονομερής) αργότερα μπορεί να έχει
επέκταση σε κράτη- μέλη και να επιφέρει δυσμενή εξέλιξη. Εξαρτάται πως
θα το δεχθούν οι Έλληνες και πως θα αντιδράσουν τα λοιπά κράτη- μέλη.
Δεν
μπορεί όμως μόνο ένα κράτος- μέλος να επιβάλλει ή να του επιβάλλεται
ΦΠΑ σε κάποια Υπηρεσία , που εκ του νόμου της ίδιας της  Ε.Ε να
απαλλάσσεται, ενώ τα άλλα 27 όχι και να μη ακολουθήσουν, ως εκ τούτου,
ποικιλότροπες αναταράξεις, επηρεασμοί και συνέπειες, εν καιρώ.
Στο
σημείο αυτό απαιτείται να διερευνήσουμε περαιτέρω για το εάν, πότε  και
πως  αποφασίστηκε η εξαίρεση από την απαλλαγή του ΦΠΑ των συγκεκριμένων
και αναφερομένων παραπάνω Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του άρθρ. 22 του Ν.
2859/2000 με τελευταία απόφαση της υπάρχουσας   αρμόδιας «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» της
Ε.Ε, του προγενέστερα αριθμουμένου άρθρου 29, της 6η Κοινοτικής
Οδηγίας, ή έτσι αυθαίρετα αποφάσισαν οι δανειστές εταίροι και μας έχουν
επιβάλλει αβασάνιστα τις επιθυμίες τους, αδιαφορώντας για τις δικές μας
θέσεις, τις Ελληνικές, αν υπήρξαν βέβαια αντίθετες, επί του θέματος.
Δηλαδή,
προβληματιζόμαστε αν έγινε παραβίαση της Συνθήκης ή όχι  και από
ποιούς. Πρέπει να δούμε αν τελευταία η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ» έχει τροποποιήσει την
6η Κοινοτική Οδηγία  και έδωσε  το δικαίωμα, η κάθε μια χώρα,  να
αποφασίζει  περί αυτής της εξαίρεσης Υπηρεσιών της Εκπαίδευσης. Αν τυχόν
όμως δεν έγινε τέτοια τροποποίηση  και εξακολουθεί να ισχύει ό,τι
ίσχυε  τότε έγινε παραβίαση των κανόνων και  θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα
από την ίδια την «ΕΠΙΤΡΟΠΗ» της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και από κάποιους
εταίρους μας, που θα προσφύγουν, επειδή  δεν θα ήθελαν να υπάρξει
«αιμορραγία» της εξαίρεσης απαλλαγής από το ΦΠΑ στην δική τους
εκπαίδευση για να μη μεταφερθούν  οι συνέπειες της  Ελλάδας  στις χώρες
των. Αυτό θα το δούμε, ερευνώντας και ιδιαίτερα αν κάποιοι
ενδιαφερόμενοι Ελληνικοί οργανισμοί θα ήθελαν να δώσουν έκταση.
Από
τις πληροφορίες μας η Ε.Ε επενέβη για δίμηνη ή τρίμηνη παράταση
προκειμένου να εξετασθεί η δυνατότητα ή όχι της επιβολής ΦΠΑ στα
φροντιστήρια κ.λ.π. στην Ελλάδα. Δεν γνωρίζουμε την τελική της απόφαση
την οποία και αναμένουμε.
Επειδή είμαστε οι μόνοι (;), ίσως,  από τα
28 κράτη- μέλη της Ε.Ε. που επιβάλλουμε τώρα ΦΠΑ σε επιλεγμένους τομείς
της Εκπαίδευσης, όπως προαναφερθήκαμε, γι αυτό και επιλέξαμε εμείς
αυτόν τον τίτλο του άρθρου: « Όλοι αντάμα και ο ψωριάρης χώρια! ». Απλά
πρόκειται για μια  λαϊκή παροιμία με νόημα και τίποτα περισσότερο.
Δεν
είμαστε σίγουροι ότι το όλο εγχείρημα της εξαίρεσης από την απαλλαγή
του ΦΠΑ σε Υπηρεσίες Εκπαίδευσης θα αποτρέψει  την φοροδιαφυγή ή την
φοροαποφυγή αυτών των οργανισμών που καλούνται να εφαρμόσουν αυτές τις
διατάξεις περί ένταξης των στον ΦΠΑ με οικονομική επιβάρυνση των
αδύναμων νοικοκυριών , βασικά.
Επίσης, δεν είμαστε σε θέση να
γνωρίζουμε τους λόγους που επιλέχθηκαν αυτοί οι 3 τομείς της εκπαίδευσης
για να συμβάλουν ( άσκηση επί χάρτου! ) στην κάλυψη των ελλειμμάτων του
Προϋπολογισμού, ενώ παραμένουν στην απαλλαγή του ΦΠΑ άλλες 32
κατηγορίες διαφόρων απαλλασσομένων Υπηρεσιών καταγεγραμμένων στον Ν.
2859/2000, περί ΦΠΑ και στο άρθρο 22 αυτού, με βάση την 6η Κοινοτική
Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί απαλλαγής του ΦΠΑ σ αυτές.
Εύκολα
θα μπορούσαμε να υποδείξουμε και άλλες Υπηρεσίες που απαλλάσσονται του
ΦΠΑ, με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000, που είπαμε
και μπορεί να έχουν λιγότερη οικονομική επιβάρυνση στο σύνολο των
πολιτών και περισσότερη στους συγκεκριμένους φορείς αν τυχόν τους
επιβάλλονταν αυτός ο φόρος :
Έτσι ξεχωρίζουμε,  την παροχή υπηρεσιών
των ΕΛΤΑ, η παροχή υπηρεσιών από τα σωματεία ή τις ενώσεις προς τα μέλη
τους, η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών που συνδέονται με την
κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση από νομικά πρόσωπα του Δημοσίου, η παροχή
υπηρεσιών από καλλιτέχνες γενικά ή ειδικά, η παροχή υπηρεσιών παράδοσης
αγαθών από τα μέλη τους έναντι καταβολής συνδρομής από κερδοσκοπικού
χαρακτήρα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν στα πλαίσια του συλλογικού τους
συμφέροντος σκοπούς πολιτικούς, συνδικαλιστικούς, η παροχή υπηρεσιών
πολιτιστικής ή μορφωτικής  φύσης και η στενά συνδεόμενη με αυτές
παράδοση αγαθών από νομικά πρόσωπα ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα για σκοπούς πολιτιστικούς ή μορφωτικούς
(επισκέψεις μουσείων, μνημείων, εκθέσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις), η
διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων, οι μισθώσεις ακινήτων, η παράδοση
κρατικών λαχείων, ΠΡΟ-ΠΟ, ιππόδρομος κ.ά.
Αν υπολογισθούν στις
παραπάνω Υπηρεσίες, που εξακολουθούν όμως να  απαλλάσσονται, κάποια ποσά
ΦΠΑ  θα είχαμε κάλυψη μεγαλύτερη των  ζητούμενων για Ισοδύναμα  μέτρα
και μάλιστα χωρίς έντονες αντιδράσεις και προβλήματα.
Ας βλέπουμε
όμως και ας εξετάζουμε τα πράγματα προ πάσης επιβολής φόρων, που μπορεί
να κοστίζουν,  άλλα μεν περισσότερο  και άλλα δε λιγότερο προς  τους
πολίτες και ύστερα να αποφασίζουμε (και εννοούμε τις αρμόδιες
οικονομικές επιτροπές των όποιων Υπουργείων) .