Προκήρυξη για μία θέση καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2016-2017.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βοΐου προκηρύσσει την πλήρωση μίας [01] θέσης καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2016-2017 και συγκεκριμένα από 10-10-2016 έως 30-06-2017, για τον καθαρισμό της Σχολικής Μονάδας Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις Τσοτυλίου.
Προσόντα: Απαιτούμενο προσόν είναι η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων για την ανωτέρω εργασία.
Δικαιολογητικά συμμετοχής ενδιαφερομένων:
Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζομένου
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου με άδεια διαμονής
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης
Κάθε άλλο στοιχείο που θα βοηθήσει την πρόσληψή τους (κάρτα ανεργίας, μονογονεϊκή οικογένεια κλπ.)
Προθεσμία –Τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές έως 30-09-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στο Γυμνάσιο με λ.τ. Τσοτυλίου και στο γραφείο του Δ/ντή, κ. Κατσαούνη Νικόλαο ( για πληροφορίες κ. Δόρδας Χρήστος, τηλ. 6976412727 ). Η επιλεχθείσα θα ειδοποιηθεί ν’ αναλάβει υπηρεσία στις 10-10-2016, ημέρα Δευτέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΟΡΔΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ