ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ & ΜΕΛΕΤΗΣ


Ελληνική Δημοκρατία
     Νομός Κοζάνης
      Δήμος Βοΐου                                                                       
Σιάτιστα, 31.01.2019

Γραφείο Δημάρχου                                                           

——————————————————————————————————-

                                                               Δελτίο Τύπου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ  

(Άρθρο 118, παρ. 5 Ν. 4412/2016)

Ο Δήμος Βοΐου, καλεί τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων, που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους εργοληπτών, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων:

 • Οικοδομικά
 • Οδοποιία
 • Υδραυλικά
 • Ηλεκτρομηχανολογικά
 • Έργα Πρασίνου

ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 & 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (απ’ ευθείας ανάθεση έργου) για το έτος 2019, να υποβάλουν, εντός είκοσι (20) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση, ήτοι μέχρι τις 20-02-2019 σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς προς το Δήμο Βοΐου (Ταχ. δ/νση: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Βοΐου, Δημοτικό Κατάστημα Ασκίου, Καλονέρι, Τ.Κ. 50300, τηλ. γραφείου Πρωτοκόλλου: 2465350200). Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις που θα αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία (fax) δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα καταχωρούνται στον αντίστοιχο κατάλογο.

Η αίτηση εγγραφής θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ ή Μητρώου Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Νομαρχιακού Μητρώου), το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλει τα παραπάνω ατομικά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, εξωτερικά του οποίου θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου καθώς και τα εξής: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ “ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ”.

Πληροφορίες: Χαλτογιαννίδης Νικόλαος,  τηλ.: 2465350211

 Ζήκου Αναστασία, τηλ: 2465350205. 

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βοΐου (www.dimosvoiou.gr).

                  Δελτίο Τύπου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

(Άρθρο 118, παρ. 5 Ν. 4412/2016)

  Ο Δήμος Βοΐου, καλεί τους ενδιαφερόμενους Μελετητές Δημοσίων Έργων, που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους μελετητών και τεχνικών-επιστημονικών συμβούλων, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:

 • Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων ( 6)
 • Ειδικές αρχιτεκτονικές (7)
 • Στατικές (8)
 • Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές (9)
 • Συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές (10)
 • Υδραυλικών (13)
 • Ενεργειακών (14)
 • Τοπογραφίας (16)
 • Γεωλογικές, υδρογεωλογικές, γεωφυσικές (20)
 • Γεωτεχνικές (21)
 • Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου (25)
 • Περιβαλλοντικές (27)

ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 & 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης – παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών) για το έτος 2019, να υποβάλουν, εντός είκοσι (20) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση, ήτοι μέχρι τις 20-02-2019 σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς προς το Δήμο Βοΐου (Ταχ. δ/νση: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Βοΐου, Δημοτικό Κατάστημα Ασκίου, Καλονέρι, Τ.Κ. 50300, τηλ. γραφείου Πρωτοκόλλου: 2465350200). Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις που θα αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία (fax) δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα καταχωρούνται στον αντίστοιχο κατάλογο.

Η αίτηση εγγραφής θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του μελετητικού πτυχίου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλει τα παραπάνω ατομικά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, εξωτερικά του οποίου θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου καθώς και τα εξής: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ “

Πληροφορίες: Χαλτογιαννίδης Νικόλαος,  τηλ.: 2465350211

 Ζήκου Αναστασία, τηλ: 2465350205. 

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βοΐου (www.dimosvoiou.gr).

Ο Δήμαρχος Βοΐου

Λαμπρόπουλος Δημήτριος