ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Δελτίο Τύπου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ 

(Άρθρο 118, παρ. 5 Ν. 4412/2016)

 Ο Δήμος Βοΐου καλεί τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους εργοληπτών, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων:

 • Οικοδομικά
 • Οδοποιία
 • Υδραυλικά
 • Ηλεκτρομηχανολογικά
 • Έργα Πρασίνου

ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 & 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (απ’ ευθείας ανάθεση έργου) για το έτος 2018, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Δήμο Βοΐου (Ταχ. δ/νση: Δημοτικό Κατάστημα Ασκίου, Καλονέρι, Τ.Κ. 50300) έως και τις 30-01-2018.

Η αίτηση εγγραφής θα συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Μητρώου Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Νομαρχιακού Μητρώου), το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ και μπορεί να κατατίθεται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, είτε με fax (2465071045) εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Πληροφορίες στο τηλ. 2465350211 / 50205 κ. Χαλτογιαννίδη Νικόλαο.

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βοΐου.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

(Άρθρο 118, παρ. 5 Ν. 4412/2016)

 Ο Δήμος Βοΐου, καλεί τους ενδιαφερόμενους Μελετητές Δημοσίων Έργων, που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους μελετητών και τεχνικών-επιστημονικών συμβούλων, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:

 • Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων ( 6)
 • Ειδικές αρχιτεκτονικές (7)
 • Στατικές (8)
 • Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές (9)
 • Συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές (10)
 • Υδραυλικών (13)
 • Ενεργειακών (14)
 • Τοπογραφίας (16)
 • Γεωλογικές, υδρογεωλογικές, γεωφυσικές (20)
 • Γεωτεχνικές (21)
 • Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου (25)
 • Περιβαλλοντικές (27)

ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 & 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης – παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών) για το έτος 2018, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Δήμο Βοΐου (Ταχ. δ/νση: Δημοτικό Κατάστημα Ασκίου, Καλονέρι, Τ.Κ. 50300) έως και τις 30-01-2018.

Η αίτηση εγγραφής θα συνοδεύεται από αντίγραφο μελετητικού πτυχίου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ και μπορεί να κατατίθεται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, είτε με fax (2465071045) εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Πληροφορίες στο τηλ. 2465350211 / 50205 κ. Χαλτογιαννίδη Νικόλαο.

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βοΐου.