ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ- ME ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ- ΣΤΙΣ 9-2-2021

ΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020, τεύχος Ά)  και σε συνέχεια της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (ΦΕΚ Β’ 4899)  και τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. υπ’ αριθ. 60249/22-09-2020 και 426/77233/13.11.2020, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 9-2-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1Συζήτηση – Λήψη απόφασης για τις υπό αξιολόγηση επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
2Καθορισμός ανώτατου  ποσού  ετήσιας  τακτικής επιχορήγησης  του  Δήμου  προς  το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού» για το έτος 2021.   – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
3Επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων του Δήμου  για το έτος 2021.  -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
4Υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τσοτυλίου για έκδοση “Έγκριση Επέμβασης” για την υλοποίηση του έργου: « ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». – Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.
5Οικονομικές ελαφρύνσεις – διαγραφές οφειλών από δημοτικά τέλη – επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας COVID-19. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
6Οικονομικές ελαφρύνσεις – διαγραφές οφειλών από μισθώματα – επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας COVID-19. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
7 Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (οφειλών Δήμου). – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
8Πρόταση για τον καθορισμό των τελών Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βοΐου έτους 2021. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
9Έκδοση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την έγκριση εργοστασιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου: “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Δ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ. -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
10Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων, για επιχείρηση παραγωγής προϊόντων αλευρόμυλων στην εντός ορίων περιοχή στο Τσοτύλι ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε ΜΑΝΝΑ. -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
11Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων, για επιχείρηση οινοποιείου στην εκτός σχεδίου περιοχή (Δερβένι) στη Σιάτιστα Κοζάνης της εταιρείας «Παπαγεωργίου Γ. -Διαμαντής Δ. Οινοποιείο Σιάτιστα Ι.Κ.Ε.» -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
12Διαχείριση τμήματος 12 του Δημοτικού Δάσους Πολυκαστάνου για το έτος 2021. – Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.
13Αντικατάσταση Προέδρου & Αντιπροέδρου του δ.σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
14Συγκρότηση  επιτροπής του Δήμου, για την Επιτροπή Εκτίμησης και Καταμέτρησης Δημοτικών Ακινήτων των άρθρων 186, 190, 191,192 του Ν. 3463/06, για το έτος 2021 – Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
15Συγκρότηση Επιτροπής  συμβιβαστικής  επίλυσης  των φορολογικών  διαφορών  του  N. 2307/95, για το έτος 2021.  – Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
16Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές του στην επιτροπή διαγωνισμού εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2021.  – Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
17Εκμίσθωση του δημοτικού ξενώνα της Κοινότητας Ζώνης. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
18Υποβολή αιτήματος στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την αλλαγή χρήσης δημοτικού οικοπέδου. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής .
19Υποβολή αιτήματος στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για τη μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας από το Ελληνικό Δημόσιο σε ζητούμενο τεμάχιο (θέση, παλιού δημαρχείο Νεάπολης). – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
20Εξουσιοδότηση για την υποβολή αίτησης – υπογραφή σύμβασης, για την παραλαβή POS από την Εθνική Τράπεζα.  – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
21Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης αγροτεμαχίων. – Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος
22Προκήρυξη διαγωνισμού φωτογραφίας με θέμα το Βόιο. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
23Αιτήσεις

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 16.45, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης