ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 20.9.2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτικήδημόσια συνεδρίαση την 20η του μηνός Σεπτεμβρίου   του έτους  2019 ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  18.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Ορισμός μελών Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ. Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  (ΔΗΚΕΒΟ). – Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
2 Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και  Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΔΣ του    ΝΠΔΔ με την επωνυμία:   «Νομικό    Πρόσωπο        Κοινωνικής    Προστασίας, Αλληλεγγύης,   Παιδείας  και   Πολιτισμού  Δήμου   Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
3 Ορισμός μελών Δ.Σ Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης  Άρδευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Β.).- Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
4 Συγκρότηση της Επιτροπής Παιδείας. – Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
5 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βοΐου, (τακτικών και αναπληρωματικών) για την επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. – Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
6 Συγκρότηση Επιτροπής  συμβιβαστικής  επίλυσης  των φορολογικών  διαφορών  του  N. 2307/95 . – Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
7 Σύσταση επιτροπής παραλαβής όλων των μικρών έργων-εργασιών συντήρησης του άρθρου 15 του Π.Δ.171/1987. -Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
8 Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή διαγωνισμού εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου. – Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
9 Συγκρότηση  επιτροπής του Δήμου, για την Επιτροπή Εκτίμησης και Καταμέτρησης Δημοτικών Ακινήτων των άρθρων 185, 186 και 190 του Ν. 3463/06. – Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
10 Ορισμός μελών για συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 13 παρ.3 Ν.3013/2002). – Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
11 Συγκρότηση της  επιτροπής για τη σφράγιση των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 παρ. 7 του N.3463/2006). – Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
12 Συγκρότηση επιτροπής  καταστροφής αρχείου και άχρηστου υλικού. – Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
13 Ορισμός δύο αντιπροσώπων του Δήμου Βοΐου  με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ύδρευσης  Δήμου Γρεβενών και Κοινοτήτων. – Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
14 Ορισμός εκπρόσωπων του Δήμου Βοΐου για την Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αξιοποίησης Υδάτινου Δυναμικού Τεχνητής Λίμνης Πραμόριτσας (Δ.Υ.ΠΡΑ. ΑΕ).- Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
15 Ορισμός επιτροπών διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου. – Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
16 «Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 20.075,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των δημοτικών υπαλλήλων που εργάστηκαν για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019 και σχετική τροποποίηση του πρ/σμού έτους 2019.-Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
17 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
18 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2019 (Β’ Τριμήνου) του Δήμου Βοΐου. -Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
19 Τροποποίηση  του τεχνικού προγράμματος τρέχουσας χρήσης. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
20 Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπανών κινητής τηλεφωνίας αιρετών. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
21 Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού  με θέμα: «Τρίτη τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019». – Εισηγήτρια η κ. Πάτρα Ν. Αντιδήμαρχος
22 Αίτηση του κ. Παρίσση Βασιλείου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων  επί τμήματος πλατείας της Εράτυρας. – Εισηγητής ο κ. Ώττας Β. Αντιδήμαρχος
23 Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 245/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 5477/87 άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου της κ. ΝΟΥΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ στην Εράτυρα και απομάκρυνση κουβουκλίου από την κεντρική πλατεία Εράτυρας». -Εισηγητής ο κ. Ώττας Β. Αντιδήμαρχος
24 Λήψη απόφασης για την μίσθωση χώρου προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς. – Εισηγητής ο κ. Ώττας Β. Αντιδήμαρχος
26 Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 29/2019 απόφασης του Δημ. Συμ/λιου περί: «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού, για την υλοποίηση του προγράμματος του ΟΑΕΔ για μακροχρόνια άνεργους 55-67». – Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης

Φάκελος με τις εισηγήσεις των θεμάτων της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, θα βρίσκεται στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Σιάτιστας, Ασκίου, Νεάπολης και Τσοτυλίου, για να ενημερωθείτε σχετικά. ενημερωθείτε σχετικά.