ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 10.10.2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτικήδημόσια συνεδρίαση την 10η του μηνός Οκτωβρίου   του έτους  2019 ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  18.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 681.100,00 € από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του  Υπουργείου Εσωτερικών και κατανομή ποσού 340.550,00 € (α΄ δόση – ποσοστό 50%)  σε δράσεις του Δήμου Βοΐου που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του Προγράμματος. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
2 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ίδρυση και λειτουργία πυροσβεστικού κλιμακίου στη Σιάτιστα. -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
3 Απόψεις επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) «ΑΣΚΙΟ III», ισχύος 50,4ΜW στις θέσεις «Κορυφή/Άγιος Προκόπιος/Κουφόξυλια», Δήμων Βοίου/Κοζάνης & Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης», με Φορέα του έργου: Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ. – Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.
4 Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΔΙΑΔΥΜΑ για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.
5 Τροποποίηση συστατικής πράξης του N.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βοΐου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βοΐου». -Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
6 Ορισμός μελών του ΔΣ της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
7 Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βοΐου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
8 Ορισμός μελών του ΔΣ της  Σχολικής Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βοΐου.  – Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
9 Λήψη απόφασης για σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, τον ορισμό των φορέων της τοπικής κοινωνίας, εκπρόσωποι των οποίων θα αποτελέσουν µέλη της εν λόγω Επιτροπής και τον ορισμό επιτροπής µελών του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διενεργήσουν κλήρωση, προκειμένου να κληρωθούν οι δημότες που θα αποτελέσουν µέλη της Επιτροπής. – Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
10 Ορισμός μελών επιτροπής για το συμβούλιο ένταξης μεταναστών (άρθρο 79 Ν.4555/2018.)  – Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
11 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ). – Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
12 Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 8.970,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των δημοτικών υπαλλήλων που εργάστηκαν για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 και σχετική τροποποίηση του πρ/σμού έτους 2019. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
13 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
14 Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του δημοτικού συμβουλίου Βοΐου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
15 Τροποποίηση της αρ. 143/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
16 Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων, για το χώρο εγκατάστασης του έργου: «Υποσταθμός Ανύψωσης Τάσης 33/150 KV & Βάσεις Η/Μ Εξοπλισμού», στην περιοχή Διασταύρωση Γρεβενών – θέση Αγκάθια  Δ.Ε. Σιάτιστας – Δήμου Βοΐου, ιδιοκτησίας της εταιρείας: «ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
17 Διοργάνωση Β΄ εμποροπανήγυρης Τσοτυλίου. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
18 Κοπή ατόμων λεύκης στην Κοιν. Βουχωρίνας Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
19 Εκμίσθωση αστικού δημοτικού ακινήτου στην Κοιν. Κορυφής. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
20 Εξουσιοδότηση του Δημοτικού Ταμία για να διακινεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος. 
21 Αιτήσεις.
ΚΟΙΝ/ΣΗ :  1. Δήμαρχο Βοΐου. 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης

Φάκελος με τις εισηγήσεις των θεμάτων της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, θα βρίσκεται στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Σιάτιστας, Ασκίου, Νεάπολης και Τσοτυλίου. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση την 10η του μηνός Οκτωβρίου   του έτους  2019 ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  17.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Βοΐου οικονομικού έτους 2017.
ΚΟΙΝ/ΣΗ :  1. Δήμαρχο Βοΐου. 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης

Φάκελος με την εισήγηση του θέματος της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, θα βρίσκεται στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Σιάτιστας, Ασκίου, Νεάπολης και Τσοτυλίου.