ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 31.7.2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 31η του μηνός  Ιουλίου 2018 ημέρα  Τρίτη και  ώρα  18.30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1

Διατύπωση απόψεων επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 100.000 πτηνών πάχυνσης στη θέση Αγία Κυριακή Τ.Κ. Καλονερίου, Δήμου Βοΐου, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 7ης, Α/Α1)». – Εισηγητής o Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δ. – Εισηγητής ο κ. Δόρδας Χ. Αντιδήμαρχος

2

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Τακτική Γενική Συνέλευση  των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑΣ ( Δ.Υ.ΠΡΑ. Α.Ε.)». – Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Αντιδήμαρχος

3

Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής o Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δ.

4

Έγκριση 2ης τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων/Εξόδων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου οικονομικού έτους 2018. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

5

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Βοΐου οικονομικού έτους. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

6

Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων καλοκαιριού 2018. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

7

Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε πυροπαθή δημότη. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

8

Αποδοχή απόφασης περί Ένταξη των Πράξεων, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

9

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ».- Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.

10

Κοπή δένδρων εντός του οικισμού Δρυοβούνου. – Εισηγητής ο κ. Τσαρτσαμπαλίδης Γ. Αντιδήμαρχος

11

Αιτήσεις.

  ΚΟΙΝ/ΣΗ :

1. Δήμαρχο Βοΐου.

2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς

4. Εφημερίδες Κοζάνης

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Ελευθέριος Τζιλίνης