ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ- ME ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ- ΣΤΙΣ 23-3-202

Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020, τεύχος Ά)  και σε συνέχεια της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (ΦΕΚ Β’ 4899)  και τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. υπ’ αριθ. 60249/22-09-2020 και 426/77233/13.11.2020, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 23-3-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βοΐου. -Εισηγήτρια κ. Μπλιάγκου Α. Προϊσταμένη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας.
2Απόψεις επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο “Σισάνι” ισχύος 0,78 MW, επί του ρέματος Μύριχος, στην ΤΚ Σισανίου ΔΕ Ασκίου του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στην Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». –Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
3Γνωμοδότηση του ΔΣ Βοΐου επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά των τροποποιήσεων του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού της Σιάτιστας. -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
4Έκδοση ψηφίσματος για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ. Συμ/λιου κ. Ζιμπιλίδης Α.
5Έγκριση υποβολής αιτήματος προμήθειας τροφίμων και λοιπών αγαθών αξίας 30.000 €, προς το Ίδρυμα Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Κουκουλίδη, για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Βοΐου για το έτος 2021. -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
61η Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2021. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
7Διαχείριση του ½ της συστάδας 1γ του Δημοτικού Δάσους Πεπονιάς για το έτος 2021. – Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.
8Διαχείριση του ½ της συστάδας 1β του Δημοτικού Δάσους Διχειμάρρου για το έτος 2021. – Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.
9Διαχείριση των δασικών τμημάτων του Δημοτικού Δάσους Αξιοκάστρου για τα έτη 2020 και 2021. – Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.
10Εξέταση αίτησης της ΜΑΒΙΖ Α.Ε. για την απαλλαγή της από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
11Αιτήσεις.

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 16.45, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης