ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 20.9.2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 20η του μηνός  Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα  Πέμπτη και  ώρα  18.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1

Έγκριση  της υπ΄ αριθμ. 37/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού  με θέμα: «Τέταρτη τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018». – Εισηγητής ο κ. Τιούκαλιας Δ. Πρόεδρος Δ.Σ. του ΝΠΔΔ.

2

Παραχώρηση χρήσης κτιρίων στο Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Τιούκαλιας Δ. Πρόεδρος Δ.Σ. του ΝΠΔΔ.

3

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.  του έργου με τίτλο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΙΣΑΝΙΟΥ». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.

4

Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΟΥΚΟΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» σύμφωνα με το άρθρο 189 του Ν. 4412/2016.- Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.

5

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου για την υλοποίηση της πράξης «ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΟΥΚΟΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» στα πλαίσια αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο:  «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».- Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

6

Διαγραφή οφειλών από τους βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

7

Εξέταση αιτήσεων για την τροποποίηση των συμφωνητικών εκμίσθωσης δημοτικών αγρών. – Εισηγητής ο κ. Τσαρτσαμπαλίδης Γ.

8

Αιτήσεις.

 

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Ελευθέριος Τζιλίνης