ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 15.11.2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 15η του μηνός  Νοεμβρίου 2018 ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  17.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019- 2020. -Εισηγητές οι κ. Χατζής Ι. Δ.Σ &  Δόρδας Χ. Αντιδήμαρχος.

2

Ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βοΐου έτους 2019. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

3

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Βοΐου. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

4

Έγκριση 3ης τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων/Εξόδων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου οικονομικού έτους 2018. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

5

Εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.  (ΑΝΚΟ) για τη σύμβαση με τίτλο: «Μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων ΒΑ Τομέα Εράτυρας Δήμου Βοΐου».Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου.

6

Εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΑΝΚΟ) για τη σύμβαση με τίτλο: «Μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων ΝΔ Τομέα Εράτυρας Δήμου Βοΐου».Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου.

7

Τροποποίηση του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης του Δημοτικού Τυροκομείου Γαλατινής. Εισηγητής ο κ. Δόρδας Χ. Αντιδήμαρχος.

8

Απευθείας μίσθωση οικοπέδου στη Σιάτιστα, για την δημιουργία χώρου στάθμευσης τροχοφόρων. Εισηγητής ο κ. Καρακουλάκης Π. Αντιδήμαρχος .

9

Λήψη απόφασης για την μεταβίβαση των παγίων από το Μητρώο Παγίων του Δήμου Βοΐου στη ∆ΕΥΑΒ. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

10

Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή πρακτικού συμβιβασμού ενώπιον του Ειρηνοδίκη Κοζάνης. Εισηγητής ο κ. Δόρδας Χ. Αντιδήμαρχος.

11

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου με τίτλο : Σύνδεση με το νέο δίκτυο ύδρευσης στις περιοχές “Μπούνος”, “Άη – Γιάννης”, “Δούκας”, “Αγίου Γεωργίου” και στην κεντρική οδό Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.

12

Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Εσωτερική οδοποιία Σισανίου». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.

13

Έγκριση  της υπ΄ αριθμ. 47/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού  με θέμα: «Πέμπτη τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018». – Εισηγητής ο κ. Τιούκαλιας Δ. Πρόεδρος Δ.Σ. του ΝΠΔΔ.

14

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 47/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί: Παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου στην Τοπική Κοινότητα Γαλατινής. – Εισηγητής ο κ. Δόρδας Χ. Αντιδήμαρχος

15

Έγκριση εισόδου και εξόδου οχημάτων, για μικρή βιοτεχνική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση βιοαερίου μέσω χώνευσης οργανικών υπολειμμάτων, επί αγροτικής οδού στη θέση ¨Κάμπος¨ στη Γαλατινή του κ. Χαρζάκα Αθανασίου. – Εισηγητής ο κ. Δόρδας Χ. Αντιδήμαρχος

16

Έγκριση εισόδου- εξόδου οχημάτων, για βιοτεχνία εκτύπωσης- κυτιοποιίας, επί της δημοτικής οδού στην περιοχή από Πεπονιά προς ΕΟ Κοζάνης Ιωαννίνων (πρώην ΕΟ Κοζάνης-Ιωαννίνων) της εταιρείας Γ. Σεριστατίδης Γ. – Λαμπρόπουλος ΟΕ. – Εισηγητής ο κ. Τσαρτσαμπαλίδης Γ. Αντιδήμαρχος

17

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 47/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί: Καθορισμός στάθμευσης (πιάτσας) ΤΑΧΙ στην Δ.Κ. Νεάπολης. – Εισηγητής ο κ. Τσαρτσαμπαλίδης Γ. Αντιδήμαρχος

18

Απευθείας εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην κτηματική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης. – Εισηγητής ο κ. Τσαρτσαμπαλίδης Γ. Αντιδήμαρχος

19

Αποδοχή έκθεσης εκτίμησης δημοτικού ακινήτου της Τοπικής Κοινότητας Τσοτυλίου. – Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Αντιδήμαρχος.

20

Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. – Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου.

21

Υποβάθμιση του Πρωτεύοντος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου με αρ. 11α «Διασταύρωση Ε.Ο.(20) ως τη Σιάτιστα (νέα οδός)» συνολικού μήκους 3,5 χιλιομέτρων δε Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο. – Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου.

22

Αγορά ιδιωτικών ακινήτων για την επέκταση του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας, διαμόρφωσης της πλατείας 4ης Νοεμβρίου στη συνοικία Γεράνεια Σιάτιστας. -Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου.

23

Επίλυση ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Τσιστοπουλείου Διοικητηρίου Σιάτιστας. – Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου.

24

Έγκριση έκτακτης μετακίνησης  του Δημάρχου για τη συμμετοχή του στο Συνέδριο στο Μυστρά Λακωνίας με θέμα: «Το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) & η εφαρμογή των Περιφερειακών Σχεδίων (ΠΣΔΑ)». – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δ.

25

Αιτήσεις

  ΚΟΙΝ/ΣΗ :

1. Δήμαρχο Βοΐου.

2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς

4. Εφημερίδες Κοζάνης

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Ελευθέριος Τζιλίνης