ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 10.7.2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 10η του μηνός  Ιουλίου 2018 ημέρα  Τρίτη και  ώρα  18.30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1

Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (12κ.μ. και 6κ.μ.) ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ”. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

2

Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ “. Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

3

Έγκριση μελέτης με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (12κ.μ. και 6κ.μ.) ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ”. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

4

Έγκριση μελέτης με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ”. Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

5

Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» – Άξονας προτεραιότητας 14 – «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων» – Κωδικός πρόσκλησης 51. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

6

Αποδοχή της αρ. 30314/22-06-2018 απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ” στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ “Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις”. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

7

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου 2018. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

8

Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων καλοκαιριού 2018. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

9

Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε πυροπαθείς δημότες. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

10

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για πληρωμή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης του Δημάρχου και Αντιδημάρχου. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

11

Επιστροφή χρημάτων στην εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ανώνυμη Εμπορική και βιομηχανική Εταιρεία», ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

12

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

13

Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βοΐου 2018. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

14

Έγκριση της υπ. αρ. 8/2018 μελέτης «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ. Βοΐου» η οποία συντάχθηκε στα πλαίσια υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του ΥΠΕΣ. – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.

15

Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα μελέτης: «Ύδρευσης Λουκομίου». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος. – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.

16

Ορισμός μέλους της επιτροπής διοικητικής παραλαβής του έργου: «Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού και παροχή ισχύος μέσης τάσης (20kV) στο αντλιοστάσιο φράγματος του αρδευτικού Σισανίου». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.

17

Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Πλακοσκεπής αγωγός περισυλλογής όμβριων Πελεκάνου Δήμου Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.

18

Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας των υλικών του έργου: «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Πενταλόφου». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.

19

Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών (ανάγκες πυροπροστασίας).Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.

20

Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών στην ανταποδοτικού χαρακτήρα Υπηρεσία Καθαριότητας. Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Αντιδήμαρχος

21

Παραχώρηση ακινήτου (ξενώνα) στην Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Εράτυρας. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη  Γ. εντεταλμένη Δημ. Σύμ/λος.

22

Έγκριση  της υπ΄ αριθμ. 34/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού  με θέμα: «Τρίτη τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018». – Εισηγητής ο κ. Τιούκαλιας Δ. Πρόεδρος Δ.Σ. του ΝΠΔΔ.

23

Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής o Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δ.

24

Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΒΟ. – Εισηγητής ο κ. Κοτρώτσιος Λ. Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΗΚΕΒΟ.

25

Ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης, για τη λειτουργία γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στη Δ.Ε. Σιάτιστας. – Εισηγητής ο κ. Καρακουλάκης Π. Αντιδήμαρχος.

26

Καθορισμός τέλους χρήσης του χώρου εκθεμάτων της πανήγυρης του 15/Αύγουστου στην Τοπική Κοινότητα Μικροκάστρου.Εισηγητής ο κ. Καρακουλάκης Π. Αντιδήμαρχος.

27

Διοργάνωση Α΄ εμποροπανήγυρης Τσοτυλίου. – Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Αντιδήμαρχος

28

Τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας Μουσικής και Μουσικών οργάνων καθώς και της παράτασης του ωραρίου μουσικής για τα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εντός των ορίων του Δήμου Βοΐου. Εισηγητής ο κ. Τσαρτσαμπαλίδης Γ. Αντιδήμαρχος

29

Συζήτηση επί της αιτήσεως της κ. Χατζοπούλου Θεοδότας για την μεταφορά περιπτέρου στη Νεάπολη Κοζάνης. – Εισηγητής ο κ. Τσαρτσαμπαλίδης Γ. Αντιδήμαρχος

30

Έγκριση χορήγησης άδειας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου σε κατάστημα Υ.Ε. «Καφετέρια με Ηλεκτρονικά του κ. ΓΙΑΝΝΗ Γ. που βρίσκεται στη Γαλατινή. – Εισηγητής ο κ. Τσαρτσαμπαλίδης Γ. Αντιδήμαρχος

31

Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. – Εισηγητής ο κ. Τσαρτσαμπαλίδης Γ. Αντιδήμαρχος.

32

Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου. – Εισηγητής ο κ. Τσαρτσαμπαλίδης Γ. Αντιδήμαρχος.

33

Αιτήσεις.

  ΚΟΙΝ/ΣΗ :

1. Δήμαρχο Βοΐου.

2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς

4. Εφημερίδες Κοζάνης

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Ελευθέριος Τζιλίνης