ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ( ΚΦΕ άρθρ. 39 & 40 του Ν. 4172/13 ) (Του Ιωάννου Ρόνα Φορο-συμβούλου)

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

                            ( ΚΦΕ άρθρ. 39 & 40 του Ν. 4172/13 )

                                                                                       Του Ιωάννου Ρόνα

                                                                                                     Φορο-συμβούλου

     

       Εδώ και λίγες μέρες, όπως είχε γίνει γνωστό, άνοιξε η πύλη για την ηλεκτρονική υποβολή , μετά πολλών εμποδίων όμως, των φορολογικών δηλώσεων ( φορολογικού έτους 2016 ), η οποία λήγει την 30/6/2017(!).

Ευκαιριακά θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους φορολογούμενους πάνω  στο θέμα αυτό της επικεφαλίδας του παρόντος άρθρου,  ώστε να το έχουν στα υπόψιν τους και ιδιαίτερα  σε εκείνους που ιδιοχρησιμοποιούν ακίνητα για αγροτο- επαγγελματικούς  λόγους, όσον αφορά την άμεση φορολογία.

      Ο όρος «εισόδημα από ακίνητη περιουσία», σημαίνει το εισόδημα σε χρήμα ή σε  είδος που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή την δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης ή ακινήτων  (Α.Υ.Ο πολ.1069/2015).

Με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρ. 39 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι το εισόδημα αυτό, ειδικότερα, προκύπτει από :

α) εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης γης ή ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, κατασκευών και κάθε είδους εγκαταστάσεων και εξοπλισμού τους.

β)   εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης μεταλλείων, λατομείων, δασικών και αγροτικών εκτάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, καθώς και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που είναι στην επιφάνεια του εδάφους ή κάτω από αυτή, όπως τα ιχθυοτροφεία, οι λίμνες, οι δεξαμενές, οι πηγές, τα φρέατα, (τα υδροτριβεία, τα κλουβιά των γουνοφόρων ζώων, οι σταβλισμένες αγελάδες, τα χοιροστάσια,  τα ποιμνιοστάσια (!) , λέμε εμείς, κατ επέκταση).

——————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————-

Στην έννοια του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία περιλαμβάνεται και το εισόδημα που προκύπτει στις παρακάτω περιπτώσεις ( ενδεικτική απαρίθμηση ).

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————-

Το εισόδημα που προκύπτει από ιδιοχρησιμοποίηση βιομηχανοστασίων…, καθώς και τα ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίσματα που βρίσκονται μέσα ή έξω από αγροτικές εκτάσεις για την διεξαγωγή των έργων γεωργικής επιχείρησης… (για την  κτηνοτροφική επιχείρηση ισχύουν ή δεν ισχύουν αυτά ; ερωτάμε εμείς, ζητώντας διευκρινήσεις  αρμοδίως, εκτός αν εννοείται αυτό  και για αυτή την κατηγορία όπως της γεωργικής. Επειδή όμως παραπάνω καταγράφεται η φράση  «σε αγροτικές εκτάσεις», σίγουρα περιλαμβάνονται και οι  κτηνοτροφικές, καθ ότι με τη λέξη «αγροτικές» συγκαταλέγονται    εκεί όλες αυτές, κατά την δική μας άποψη και ερμηνεία.

Στο Ν. 4223/13 άρθρ.22 παρ.6 περ. α΄,  ορίζεται ότι στο εισόδημα της  αγροτικής επιχείρησης εντάσσεται  η παραγωγή των γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών , υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων. Δεν αναφέρεται στην παραγωγή από μελισσοκομικές, κονικλοτροφικές, σαλιγκαροτροφικές, βατραχοτροφικές, μυδιοτροφικές, σηροτροφικές, δασικές και άλλες επιχειρήσεις, που όμως εδώ εντάσσονται και αυτές, ως γνωστόν. Δεν αναφέρεται επίσης στην παραγωγή  από εκτροφή γουνοφόρων ζώων,  που κάποιοι ενδιαφέρονται να μάθουν,  επειδή  προφανώς είναι μια νέα μορφή σταβλισμένης εκτροφής ζώων στην Ελλάδα και είναι  άγνωστη εν πολλοίς, ακόμα  και σε  αρμόδιες Αρχές. Όμως, δεν παύει να απασχολεί τον κλάδο της κτηνοτροφίας και εκεί εντάσσεται, λέμε πάλι εμείς. Άλλωστε παραπάνω, δεν γίνεται εξειδίκευση των κτηνοτροφικών κατηγοριών   αλλά  αναφέρεται ενδεικτικά   επί  όλων αυτών των «αγροτικών» καλουμένων.

Ο νέος λοιπόν αναπτυσσόμενος κλάδος των γουνοφόρων ζώων είναι κτηνοτροφική  επιχείρηση. Όμως,  ως προς  την  φορολογική του  μεταχείριση , εμείς  διερωτόμαστε αν, συμπεριφέρεται  πράγματι ως κτηνοτροφική ή όχι; Αν όχι, είναι λάθος.

Αντιθέτως με τα παραπάνω, στον προγενέστερο  Νόμο 2238/94 (περί ΚΦΕ) αρθρ. 21 παρ. 2 περίπτ. α΄, από την ιδιοχρησιμοποίηση βιομηχανοστασίου, δεν προέκυπτε τέτοιο εισόδημα, λόγω μη φορολόγησης του, όπως τώρα γίνεται με τον Ν. 4172/13 άρθρ. 39, που κάπως εκτενέστερα  αναφερόμαστε  ( σχετ: Σ. 13921/66, Ζ.1247/62 έγγραφα).

Το ίδιο ίσχυε και για την ιδιοχρησιμοποίηση οικοδομημάτων, που χρησιμοποιούνταν για την άσκηση κτηνοτροφικής επιχείρησης, και βρίσκονταν αυτά μέσα ή έξω από αγροτικά  κτήματα ( άρθρ. 21 παρ. 2 περίπτ. β΄), και  ας πούμε για τα  ποιμνιοστάσια.

Το αυτό και για τις πτηνοτροφικές, τις μελισσοκομικές, τις σηροτροφικές, τις δασικές,  τις αλιευτικές επιχειρήσεις.

        Καταγράφουμε  τέλος,   ότι το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση γης ή ακινήτων αποτελεί  τεκμαρτό εισόδημα, για τον κύριο του ακινήτου και ταυτόχρονα εκπιπτόμενη δαπάνη  για την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρ. 22 του Ν. 4172/2013 (εγγραφή δηλαδή στα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών, ως μια δαπάνη πραγματική και βεβαίως παραγωγική, και τούτο αποδεικνύεται από  τα δικαιολογητικά που υπάρχουν).

Αυτό ισχύει και για τις δαπάνες επί του εισοδήματος, από τον τεκμαρτό υπολογισμό  , όπως το εισόδημα αυτό τεκμαίρεται με τον προβλεπόμενο συντελεστή και σε τιμές που καθορίζονται, ως το άρθρ. 41 του Ν. 1249/82, για το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων ή γης.

Αν δεν καταγραφεί, ως άνω, ως εισόδημα του τεκμαρτού υπολογισμού, τότε δεν θα υπάρξει και η έκπτωση του ίδιου ποσού, για να μηδενισθεί αυτό το ύψος του εισοδήματος της ιδιοχρησιμοποίησης, που προαναφέρθηκε.

Με τον Ν. 2238/94 , ο οποίος κωδικοποίησε τον Ν. 3323/55, υπήρξε τότε  λόγος εγγραφής ως τεκμαρτό μίσθωμα και λόγω απαίτησης, εν πρώτοις, συμπληρωματικού φόρου. Σήμερα ο λόγος αυτός εξέλειπε και ο καθένας μπορεί να σταθμίσει  ανάλογα, την εγγραφή αυτή (!!!).

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ  ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ.