Ένταξη στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του βιολογικού καθαρισμού στην Σιάτιστα

Δελτίο Τύπου

Στο Πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι” εντάχθηκε το έργο που αφορά την «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» του Δήμου Βοΐου, κατόπιν έντονων προσπαθειών και ενεργειών του Δημάρχου Βοΐου κ. Δημήτρη Λαμπρόπουλου. 

Η πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας με θέμα την «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων», με τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης». Κύριος του έργου είναι η ΔΕΥΑ Βοΐου και Φορέας Υλοποίησης η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο φορέων.

Η συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται σε 5.454.389,14€ και διαιρείται σε τρία υποέργα :

Α) Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων  Τ.Δ. Σιάτιστας με ποσό χρηματοδότησης ύψους 3.548.387,10€.

Β) Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Σιάτιστας με ποσό χρηματοδότησης ύψους 1.854.838,71€.

Γ) Εργασίες Ο.Κ.Ω. με ποσό χρηματοδότησης  ύψους 51.163,33€.

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.