ΠΡΟKΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟY ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟY ΣΥΛΛΟΓΟY «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ» NEAΠΟΛΗΣ ΒΟΪΟΥ

ΠΡΟKΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ» έπειτα από την έκδοση της υπ’ αρ. αριθμ. 13-11-2019/3836 Απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την  πράξη με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ», με κωδικό ΟΠΣAA 0010897249, για την οποία εντάχθηκε στην Υποδράση 19.2.4.5, του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος  CLLD/LEADER Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. , προτίθεται να προμηθευτεί εξοπλισμό και οπτικοακουστικά μέσα και συγκεκριμένα κονσόλα ήχου. Για το λόγο αυτό δημοσιεύει τον παρόντα διαγωνισμό ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει σε φυσικό φάκελο την προσφορά του για την προμήθεια της κονσόλας ήχου που αναφέρεται στη συνέχεια.  

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και η συνολική δημόσια δαπάνη της κονσόλας ήχου ανέρχεται σε 1.713,71 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% : 411,29 ευρώ ευρώ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣΚΟΣΤΟΣ(€)ΦΠΑ(€)ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ(€)
ΚΟΝΣΟΛΑ ΗΧΟΥ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  DYNACORD POWERMATE 1000-3 
1.713,71411,292.125,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ1.713,71411,292.125,00

Ο διαγωνισμός ξεκινάει από σήμερα 15 -6- 2020 και εντός 5 ημερολογιακών ημερών θα πρέπει η προσφορά των ενδιαφερομένων για την προμήθεια του εξοπλισμού να παραδοθεί σε κλειστό φυσικό φάκελο στην έδρα του συλλόγου Δεδούση 3Β, στον Νεάπολη Βοϊου Κοζάνης.