ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΣΕΛΙΤΣΑΣ (ΒΟΪΟΥ) ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1928 (του Τριβένη Γιάννη)

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΣΕΛΙΤΣΑΣ (ΒΟΪΟΥ) ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1928 (του Τριβένη Γιάννη)

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΟΪΟΥ (ΑΝΑΣΕΛΙΤΣΗΣ) 1928                                                                                      

                           ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΟΪΟΥ      

                            Απογραφή της 15-16 Μαϊου19281

Κοινότητες                                                                            Κάτοικοι                                        

Αγιάσματος                                                                Άρρενες  Θήλεις    Σύνολο                   

1. Αγίασμα (Λατόριστα)…………………………………….   65            80         145   

2. Αγία Παρασκευή (Μπάνια)……………………………   14            12         26

3. Άγιος Θεόδωρος (Τσάριστα)[Μ]…………………..     46            52         98

4. Αχλάδι (Μασγκάν)[ΑΠ]…………………………………     31            41         72

5. Κοιλάδι (Τσαβαλέρι)[ΑΠ]………………………………    55           56          111

Αγίας Σωτήρας 

1. Αγίας Σωτήρα (Σβόλιανη)………………………..…….   95            141       236 

 Αγίων Αναργύρων                                                    

1.Αγίων Αναργύρων (Βρώστιανης)[ΑΠ]……………     89           89          178                    

Αηδονοχωρίου

1.Αηδονοχώριον………………………………………………    72            59         131                

2. Καλλιστράτιον………………………………………………    94            100       194            

Αϊλιά

1.Αϊλιάς (Λιμπίστοβον)……………………………………      94            153       247     

Ανθούσης

1.Ανθούσα (Ρέζνα)[Μ]……………………………………      109          132       241                                 

2. Τριάδα (Πέτσιανη)………………………………………..    57            75         132                                                                          

Αξιοκάστρου                                                                                                                         

1.Αξιόκαστρον (Σουρδάνιον)…………………………….    77           77          144   

2. Κλήμα (Φουργκάτσιον)……………………………… ..    92            68         160 

Ασπρούλας

1.Ασπρούλα (Βελίστη)[Μ]……………………………….     126          155       281                       

2. Κρυονέρι (Δέβλα)………………………………………….   97            101       198                      

Αυγερινού

1. Αυγερινός (Κωνστάντσικον)…………………………..   382         500        882                      

Βελανιδιάς

1.Βελανιδιά (Σταμπάδες) …………………………………..  128         183        311                             

2.Στέρνα (Σλομίστιον)………………………………………..  67           78          145                     

Βροντής

1.Βροντή (Βρόντιζα)[ΑΠ]……………………………………   93           93          186                    

2. Λευκάδι (Βίνιανη)[ΑΠ]……………………………………  52            70         122                      

Βυθού

1.Βυθός (Ντόλος)……………………………………………….  220          373       593

Γαλατινής

1.Γαλατινή (Κωντσικού)……………………………………    690          783       1.473                          

Δαμασκηνιάς 

1.Δαμασκηνιά (Βεδυλούστιον)…………………………..  266          341       607                                  

Δάφνης

ΔάφνηΕ (ΜακροπλαγιάΑ, Δράμιστα)…………………      96            133       229                              

Διλόφου

1.ΔίλοφονΕ (ΒραχοπλαγιάΑ,  Λιμπόχοβον)…………..  122          216       338                              

Διχειμάρρου

1.Διχείμαρρο (Ρέντα)[ΑΠ]……………………………………  80            82         162                      

Δουτσίκου

1.Δούτσικον ……………………………………………………….  214          229      433                           

Δραγασιάς

1.Δραγασιά (Δίσλαπον)[Μ]……………………………….   152          163      315                        

Δρυοβούνου

1.Δρυόβουνον (Δρυάνοβο)……………………………….    309         341       650                                 

Ερατύρας

1.ΕράτυραΕ (ΚατωχώριΑ,Σέλιτσα)………………………    1.118       1.241    2.359                           

Ζώνης

Ζώνη (ΓερακοχώριΑ, Ζάντσικον)…………………………   184          267      451                                   

Καλονερίου 

1.Καλονέρι (Βρογγίστα)[Μ]………………………………    318          303      621                        

Κλεισωρείας

 1.Κλεισώρεια (Τραπατούστιον)[Μ]…………………    91             120      211   

Κορυφής

1.Κορυφή (Μπόρσια)………………………………………      218          280      498                                       

Κριμινίου

1.Κριμήνιον…………………………………………………….      132          203       335                     

Λευκοθέας

1.Λευκοθέα (Χουτούριον)………………………………       131          168      299                              

2.Ανάργυροι (Λόπες)………………………………………..    48             74        122                          

Λικνάδων

1.Λικνάδες………………………………………………………..    67            77         144                       

2.Λεύκη (Σιρότσιανη)[ΑΠ]………………………………..    74            86         160                  

 Λούβρης

1.Λούβρη…………………………………………………………     91             102      193                                                        

Λουκουμίου

1.Λουκούμιον………………………………………………….      106          139      245                                               

Μεσολόγγου

Μεσόλογγος (Μεσολογγόστι)[Μ]……………………      143           194      337                        

Μικροκάστρου

1. Μικρόκαστρον (Τσιρούσινο)……………………….      188          189       377                         

Μόλασης

1.Μόλαση……………………………………………………….      105          92         197                  

2.Καλονέρι (Ρεσούλιανη)………………………………       77             68         145              

Μολόχας

Μολόχα (Γκινόσιον)[ΑΠ]…………………………………      94             132       226   

Μόρφης

1.Μόρφη (Μοιρασάνη)………………………………….       131          183       314                          

Μποχωρίνης

1.Μποχωρίνη…………………………………………………       144          201       345                    

Ναμάτων

1.Νάματα (Πιπιλίστα)…………………………………….       202          207       409                        

Νεαπόλεως

1.Νεάπολις (Λειψίστα)[Μ]……………………………        753          839       1.592                     

Νοστίμου

Νόστιμον (ΚουφοξυλιάΑ, Νιστήμιον)[Μ]………        178          232       410                         

Ομαλής

1.Ομαλή (Πλάζουμη)[Μ]………………………………        145         170       315                         

2. Γλυκοκερασιά (Τσαραπιανή)[ΑΠ]……………           34            28         62  

Παληουρίου

1.ΠαληούριονΓ(Αλιάκμονας, Βρατίνιον)………         261          247       508                         

2.Μελιδόνιον………………………………………………..        74             47         121                     

Πελεκάνου

1.Πελεκάνος (Πέλκα)………………………………………      370          344       714                             

Πενταλόφου

1.ΠεντάλοφονΕ (ΠετρόβουνονΑ, Ζουπάνιον)…….    662          1.046    1.708                          

Πεπονιάς

1.Πεπονιά (Λάη)[ΑΠ]…………………………………………    155          183       338                             

Περιστέρας

1.Περιστέρα (Μαρτίστιον)………………………………      115          141       256                            

Πλακίδας

1.Πλακίδα (Λαμπάνιτσα)…………………………………      59            84         143                           

Πλατανιάς

1.Πλατανιά (Μπομπούστιον)[ΑΠ]……………………      94            119       213                     

Πολυκαστάνου

1.Πολυκάστανον (Κλεπίστιον)………………………….     199          278       477                                                                    

Πολυλάκκου

1.Πολύλακκον (Κίναμη)……………………………………     155          174       329                      

Πυλωρής

1.Πυλωρή[ΑΠ]…………………………………………………     100          108       208  

Ροδοχωρίου                   

1.ΡοδοχώριΕ (ΚρυφόςΑ, Ραδοβίστιον)…………………   131          213      344                               

Σημάντρου

Σήμαντρον (Λαμπάνοβον)[ΑΠ]…………………………     45            51         96                    

Σιατίστης

1.Σιάτιστα…………………………………………………………    2.558       2.770    5.328                              

2.Μεσοπόταμον (Γιάγκοβα)[ΑΠ]…………………….      65             59         124                      

Σισανίου

1.Σισάνιον………………………………………………………..     236          227       463                          

Σπήλιου

1.Σπήλιος (Ζηκοβίστα)…………………………………….      65            109       174                    

2.Ανθηρόν (Μπουχίνιον)………………………………..       88            137       225                    

3.Κερασώνας (Λούτιστα)………………………………..       29            60         89                   

Σταυροδρομίου

1.Σταυροδρόμιον (Πλαζούμιστα)[ΑΠ]………………     91            105       196   

Τραπεζίτσης

1.Τραπεζίτσα……………………………………………………     114          96         210                       

2.Πανάρετη………………………………………………………     44            49         93                       

Τσακνοχωρίου

1.ΤσακνοχώριονΣτ΄(Ανθοχώριον)[Μ]………………       125         167       292                        

2.Παρόχθειον (Ζυγκόλιον)[ΑΠ]……………………… .     32            33          65              

3.Φυτόκιον[Μ]…………………………………………………     66            58          124            

Τσοτυλίου

1.Τσοτύλι[Μ]……………………………………………………     594          258       852                               

2.Νέα Σπάρτη (Βουδουρίνα)[ΑΠ]……………………       56            33          89                     

3.Ρόκαστρον…………………………………………………..       35            45         80                        

Τσουκαλοχωρίου

1.Τσουκαλοχώρι (ΣκαλοχώριΔ)……………………….       212          303       515                    

Χειμερινού

1.Χειμερινό (Βαϊπες)[ΑΠ]………………………………        105          112       217                                                 

Χορηγού

1.Χορηγός (Χορηβόν)…………………………………….        125          165       290                       

Χρυσαυγής

1.ΧρυσαυγήΕ (ΣτρογγυλόνΑ,Μοιραλή)……………       135          209       344                       

Σύνολον Επαρχίας Βοϊου Ανασελίτσης)                 16.051    18.601   34.652                                              

                                                                           Επιμέλεια Τριβένης Γιάννης

 [ΑΠ] Αμιγής προσφυγικός  πληθυσμός, [Μ] Μικτός πληθυσμός.  Στα  μη χαρακτηρισμένα χωριά ο πληθυσμός είναι αμιγής γηγενής3.                                                 

Τα χωριά Νόστιμο, Βέλος, Ανθηρό,  Κερασώνας, Αϊλιάς, Διαλεκτό και Σπήλιος ανήκουν σήμερα στο Νομό Καστοριάς. Το χωριό Δοτσικό ανήκει στο Νομό Γρεβενών2.

Φωτογραφία:  Οικογένεια Αριστείδη Κοταμανίδη στην Τουρκία, περί το 1916. Με τον ξεριζωμό εγκαταστάθηκαν στην Βίνιανη (Λευκάδι) Βοΐου. Αρχείο Bill Kotamanidi. 

Η μετονομασία των περισσοτέρων οικισμών πραγματοποιήθηκε κατά το έτος 19272

Α. Αρχική μετονομασία κατά το έτος 19272Ε. Δεύτερη μετονομασία κατά το έτος 19282.

Β. Ο οικισμός Ρεσούλιανη το 1928 μετονομάστηκε σε Καλονέρι και το ίδιο έτος μετονομάστηκε σε Βέλος επειδή υπήρχε ήδη οικισμός με αυτήν την ονομασία στα όρια του νομού2

 Γ. Ο οικισμός Βρατίνιον το 1927 μετονομάστηκε σε Παληούριον και το 1960 σε Αλιάκμονα2.

Δ. Ο οικισμός Τσουκαλοχώρι  το 1940  μετονομάστηκε σε Σκαλοχώρι2. 

Στ΄  Ο οικισμός Τσακνοχώρι  το 1950 μετονομάστηκε σε Ανθοχώρι2.

Πηγές:

 1. Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος: Πληθυσμός  της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 15-16 Μαΐου 1928.              

2. Διοικητικές μεταβολές Δήμων και Κοινοτήτων. Ελληνική εταιρεία τοπικής ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης.

3. Τριβένης Γιάννης: Τα χωριά της Ανασελίτσας, γηγενείς, Βαλαάδες, πρόσφυγες. Κοκκινιά (Σούμπινο) 2019.