ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΣΕΛΙΤΣΑΣ (ΒΟΪΟΥ) ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1920 (του Τριβένη Γιάννη)ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΣΕΛΙΤΣΑΣ 1920

Νομός Κοζάνης – Υποδιοίκησις Ανασελίτσης

                     Απογραφή της 19 Δεκεμβρίου 19201

       Κοινότητες                                          Άρρενες  Θήλεις   Σύνολο

            Βαϊπες

            Βαϊπες (Χειμερινό) [ΑΜ]…….………………… 191              170              361 

            Βεδυλουστίου

            Βεδυλούστιον (Δαμασκηνιά)……………….. 254              319              573

            Βελίστης

            α. Βελίστη (Ασπρούλα) [Μ]………………….   152              137              289

            β. Δέβλα (Κρυονέρι)………………………………  59                88                147

            γ. Πλαζόμιστα (Σταυροδρόμι) [ΑΜ]………. 150              144              294

            δ. Ρέντα (Διχείμαρο) [ΑΜ]…………………….  142              135              277

            Βρατινίου

            α. Βρατίνιον (Αλιάκμονας)…………………….  172              182              354

            β. Μελιδόνιον………………………………………   49                 41                90

            γ. Χελιμόδι……………………………………………   3                    —                3

            Βρογγίστης

            Βρογγίστα (Καλονέρι) [Μ]……………………..  360              332              692

            Βρόντιζας

            α. Βρόντιζα (Βροντή) [ΑΜ]……………………   133              131              264 

            β. Βίνιανη (Λευκάδι) [ΑΜ]……………………    109              99                208

            Βρώστιανης

            Βρώστιανη (Άγιοι Ανάργυροι) [ΑΜ]………  158               128              286

            Γκινοσίου

            Γκινόσιον (Μολόχα) [ΑΜ]……………………    121              128              249

            Δίσλαπου

           Δίσλαπον (Δραγασιά) [Μ]……………………     190              224              414

           Δουτσικού

           Δούτσικον (Δοτσικό)………………………………   53                87               140

           Δρυανόβου

           Δρυάνοβον…………………………………………….  250              296              546

           Ζαντσίκου

           Ζάντσικον (Ζώνη)…………………………………..   154              285              439

            Ζηκοβίστης

            α. Ζηκόβιστα (Σπήλιος)…………………………   59                 94                153

            β. Μπουχίνιον (Ανθηρό)………………………..  98                132              230

            Ζουπανίου

           Ζουπάνιον (Πεντάλοφος)……………………….. 643               917             1560

            Κλεπιστίου

            α. Κλεπίστιον (Πολυκάστανο)………………..  173              248             421

            β. Δράμιστα (Δάφνη) …………………………….  69                109             178

            Κριμηνίου

            Κριμήνιον………………………………………………. 116              193             309  

            Κύναμης

            Κύναμη (Πολύλακος)……………………………… 115              155              270 

            Κωνσταντσικού

            Κωνστάντσικον (Αυγερινός)…………………… 288               414             702

            Κωντσικού 

            Κωντσικόν (Γαλατινή)…………………………….  646              713              1359

            Λάης

            Λάη (Πεπονιά) [ΑΜ]……………………………..   162               159             321

            Λαμπανίτσης 

            Λαμπάνιτσα (Πλακίδα)………………………….   61                76                137

            Λαμπανόβου 

            Λαμπάνοβον (Σήμαντρο) [ΑΜ]……………..   92                94                186

            Λατορίστης 

            α. Λατόριστα (Αγίασμα)…………………………. 63                80                143

            β. Μαγγικάν (Αχλαδιά) [ΑΜ]………………….  61                49                110

            γ. Μπάνια (Αγ. Παρασκευή Αγιάσματος)..14                 11                25

            δ. Τσαβαλέρι (Κοιλάδι) [ΑΜ]…………………. 79                 67                146

            ε. Τσάριστα (Άγιος Θεόδωρος) [Μ]………… 47                48                 95

            Λειψίστης 

            α. Λειψίστα (Νεάπολη) [Μ]……………………. 699              702              1401

            β. Αηδοναχώριον……………………………………  85                96                181

            γ. Καλλιστράτιον…………………………………….  46                64                110 

             Λικνάδων

             α. Λικνάδες [Μ]…………………………………..    57                 74                131

             β. Σιροτσιανη (Λεύκη) [ΑΜ]………………..    106               99                205

             Λιμπιστόβου 

             Λιμπίστοβον (Άγιος Ηλίας)………………….    100              153              253                                             

            Λιμποχόβου

            Λιμπόχοβο (Δίλοφο)……………………………     144              203             347

            Λούβρης

            Λούβρη……………………………………………….     93                110              203

            Μαρτιστίου

            Μαρτίστιον…………………………………………     133              125              238

            Μεσολογγοστίου

            Μεσολογγόστιον (Μεσόλογγος) [Μ]….      198              231              429

            Μοιραλής

            Μοιραλή (Χρυσαυγή)…………………………..    129              191             320

            Μοιρασάνης

            Μοιράσανη (Μόρφη)…………………………..    99                160              259

            Μόλασης

            α. Μόλαση (Διαλεκτό)………………………….    78                78                156

            β. Ρεσούλιανη (Βέλος)…………………………     58                59               117

            Μπόρσιας

            Μπόρσια (Κορυφή)……………………………….. 216               263             479  

            Μπουμπουστίου

            Μπουμπούστιον (Πλατανιά) [ΑΜ]………    153               137              290 

            Μποχωρίνας

            Μποχωρίνη  (Βουχωρίνα)…………………….   136               192             328

            Νιστημίου

            Νιστήμιον (Νόστιμο) [Μ]……………………..   207               291             498

            Ντόλου 

            Ντόλος (Βυθός)……………………………………..  242              317              559 

            Πέλκας

            Πέλκα (Πελεκάνος)………………………………..  268              326              594

            Πιπιλίστης

            Πιπιλίστα (Νάματα)………………………………   57                72                129

            Πλαζούμης

            α. Πλάζουμη (Ομαλή) [Μ]…………………….   215              233              448

            β. Τσαραπιανή (Γλυκοκερασιά) [ΑΜ]…..    43                  55                98

            Πυρωρής

            Πυλωρή [ΑΜ]………………………………………    181               136             317

            Ραδοβιστίου

            Ραδοβίστιον (Ροδοχώριο)……………………     116              200             316

            Ρέζνης

            Ρέζνη (Ανθούσα) [Μ]…………………………….   187              193             380

            Πέτσιανη (Τριάδα)…………………………………   41                71               112

            Σβόλιανης 

            Σβόλιανη (Αγία Σωτήρα)………………………… 109              136              245

            Σελίτσης

            α. Σέλιτσα (Εράτυρα)……………………………..  835             1100            1935

            β. Βίλιανη ………………………………………………  11                 —                11

            γ. Δομαβίστη………………………………………….  9                 14                23

            Σιατίστης

            α.Σιάτιστα………………………………………………. 2090           2558           4648 

            β. Γιάνκοβη [ΑΜ]……………………………………  76                 67              143

            γ. Τσιρούσιτον (Μικρόκαστρο)………………. 166              177              343

            Σισανίου

            Σισάνιον…………………………………………………. 189              198             387

            Σκαλοχωρίου

            α. Σκαλοχώριον  ή  Τσακαλοχώριον……….  172              260             432

            β. Λούτιστα ( Κερασώνας) ……………………..  44               56                100

            Σταμπάδων

            α. Σταμπάδες (Βελανιδιά)………………………   128            188              316

            β. Σολομίστιον  (Στέρνα)………………………..   53               67                120

            Τραπατουστίου

            Τραπατούστιον  (Κλεισώρεια) [Μ]…………   119             148              267

            Τραπεζίτσης

            α.Τραπεζίτσα…………………………………………   78                82               160

            β. Πανάρετη…………………………………………     33               37                70

            γ.  Σουρδάνιον (Αξιόκαστρο)…………………    51                57               108

            δ. Φουρκάτσιον (Κλήμα)………………………     47               52                99

            Τσακνοχωρίου

            α. Τσακνοχώριον (Ανθοχώρι) [Μ]………..      159            195              354

            β.  Φυτόκη…………………………………………….    35               36                51

            Τσοτυλίου

            α. Τσοτύλι [Μ]……………………………………….   552             407              959

            β. Βοδωρίνα (Νέα Σπάρτη) [ΑΜ]……………   92               85                 177

            γ. Λουκόμιον………………………………………….   92               96                 188

            δ. Ρόκαστρον………………………………………….  30               59                 89

            Χορηβού

            Χορηβόν (Χορηγός)………………………………..  117             163              280

            Χουτουρίου

            α. Χουτούριον (Λευκοθέα)…………………….. 112             160              272

            β. Λώπες (Απιδέα)………………………………….. 45               70                115

            Σύνολο Υποδιοικήσεως Ανασελίτσης…….15.019         17.764      32.783                                 

                                                                          Επιμέλεια Τριβένης Γιάννης                                                                                                                                             

  [ΑΜ] Αμιγής μουσουλμανικός πληθυσμός, [Μ] Μικτός πληθυσμός.  Στα  μη χαρακτηρισμένα χωριά ο πληθυσμός είναι αμιγής χριστιανικός2

Τα χωριά Νόστιμο, Βέλος, Ανθηρό,  Κερασώνας, Αϊλιάς, Διαλεκτό και Σπήλιος ανήκουν σήμερα στον Νομό Καστοριάς. Το χωριό Δοτσικό ανήκει στο Νομό Γρεβενών3.

Φωτογραφία:  Δίλοφο, σπάνια φωτογραφία από την άφιξη πομπής γάμου πριν την τέλεση του μυστηρίου, δεκαετία του 1920.Δημοσίευση του  Αλέξανδρου Αλεξόπουλου στην ομάδα ΄΄Παλιές φωτογραφίες Βοϊου (Ανασελίτσης). 

Πηγές:

 1. Βασίλειον της Ελλάδος, Διεύθυνσις Στατιστικής: Πληθυσμός  του Βασιλείου της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 19 Δεκεμβρίου 1920.              

2. Τριβένης Γιάννης: Τα χωριά της Ανασελίτσας (Βοϊου), γηγενείς, Βαλαάδες, πρόσφυγες. Κοκκινιά (Σούμπινο) 2019.

 3. Βικιπαίδεια