Γνωμοδότηση στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος 2017 του Δήμου Βοΐου

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 άρθρο 76 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 9η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Γνωμοδότηση στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος 2017 του Δήμου Βοΐου

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10,00πμ στο ίδιο μέρος

Η Παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosvoiou.gr) μαζί με το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος 2017 Δήμου Βοΐου και επίσης η πρόσκληση να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων όλων των ΔΕ καθώς και να σταλεί σε όλα τα ΜΜΕ για να ενημερωθούν τα μέλη της επιτροπής
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης
Λαμπρόπουλος Δημήτριος