Δημοπρασία Δημοτικών Αγροτικών Ακινήτων από τα Αγροκτήματα ∆ημοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων της ∆.Ε. Νεάπολης του ∆ήμου Βοΐου

Ο ∆ήμαρχος Βοΐου διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε επαναληπτική φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση των παρακάτω δημοτικών αγροτικών ακινήτων από τα Αγροκτήματα ∆ημοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων της ∆.Ε. Νεάπολης του ∆ήμου Βοΐου για τα οποία δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον κατά την αρχική δημοπρασία:

Α) Στη ∆ημοτική Ενότητα Νεάπολης:

Τοπικό Διαμέρισμα

Τοποθεσία

στρ.

Αρ. Τεμαχίου

ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ – ΞΕΡΙΚΟ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΗΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ

2

Ασπρούλας

Κρυοπήγαδο

1,500

ΞΕΡΙΚΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

1

Κλήματος

Σχολείο 1

9,001

ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

2

Κλήματος

Σχολείο 2

9,529

ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

3

Κλήματος

Σχολείο 3

13,232

ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

1

Πεπονιάς

Δ32-ΟΤ28

1,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

2

Πεπονιάς

Δ32-331

5,125

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

3

Πεπονιάς

Δ32-190

7,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

4

Πεπονιάς

Δ32-22

4,875

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

5

Πεπονιάς

Δ32-201

2,500

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

6

Πεπονιάς

Δ32-342

5,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

1

Σκαλοχωρίου

Μότσιαλη

1,500

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

2

Σκαλοχωρίου

Μπρατμήρι

1,500

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

3

Σκαλοχωρίου

Πουλιέγγες

2,500

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

4

Σκαλοχωρίου

Αγίασμα

2,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

5

Σκαλοχωρίου

Ψώραβες Πέτρες

1,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

6

Σκαλοχωρίου

Ράχη Μπουχένι

3,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

7

Σκαλοχωρίου

Κοντιστράτι

2,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

8

Σκαλοχωρίου

Αγ. Νικόλαος

2,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

9

Σκαλοχωρίου

Πηγαδόπικο

1,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

1

Χορηγός

Σταυραετοφωλιά

4,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Σελίδα 1 από 2

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή στo Κατάστημα της ∆ημοτικής Ενότητας Νεάπολης τη 2η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016 μέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ειδικότερα δε ως εξής: Για τα αγροτεμάχια τα οποία βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Νεάπολης θα διεξαχθεί στο ομώνυμο πρώην ∆ημοτικό Κατάστημα και από ώρα 10.00 μέχρι 11.00.

Για τυχόν επανάληψή της, ισχύ έχουν τα προβλεπόμενα στους αναλυτικούς της όρους.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται τετραετής (4) με ημερομηνία λήξης την 31/08/2020 πλην των αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Βελανιδιάς όπου η διάρκεια ορίζεται πενταετής (5) με ημερομηνία λήξης την 31/08/2021.
Κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 8,00 €/στρέμμα για τα Ξερικά και 20 €/στρέμμα για τα Ποτιστικά .

∆ικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία των προς εκμίσθωση εκτάσεων καθενός από τα δημοπρατούμενα αγροτεμάχια έχουν δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του ∆ήμου Βοΐου εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της Τ.Κ. ή έχουν καταγωγή από την Τ.Κ. (ίδιος/α ή σύζυγος) ή η έδρα της εκμετάλλευσής τους (ίδιου/ας ή συζύγου) βρίσκεται στη συγκεκριμένη τοπική κοινότητα και αφού προηγούμενα καταθέσουν:

α) Εγγύηση συμμετοχής, σε γραμμάτιο σύστασης του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού τουλάχιστον 10% του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς για ολόκληρη την τετραετία (πενταετία για τα Αγροτεμάχια της Τ.Κ. Βελανιδιάς).

β) Τελευταίο Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους
γ) Βεβαίωση μη οφειλής προς το ∆ήμο Βοΐου του/της ιδίου/ας αλλά και του/της συζύγου δ) Νόμιμη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που πλειοδοτούν για λογαριασμό άλλου

Οι Οικισμοί θεωρούνται σαν Τοπικές Κοινότητες για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.

Κάθε προσφορά θα πρέπει να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του 0,50.
Κάθε πλειοδότης οφείλει να παρουσιάσει κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας εγγυητή.
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στο Ταμείο του ∆ήμου σε ετήσια βάση μέχρι και την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα Σεπτεμβρίου κάθε έτους και για τέσσερα έτη (Πέντε έτη για τους πλειοδότες των Αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Βελανιδιάς), αρχής γενομένης από το έτος 2017. Κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να πλειοδοτεί χωριστά για καθένα από τα αγροτεμάχια.

Οι αναλυτικοί όροι της δημοπρασίας καταρτίσθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ’αριθ. 153/04-10-2016 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τους πληροφορούνται από το Κατάστημα της δημοτικής ενότητας Τσοτυλίου και Νεάπολης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. (αρμόδιοι Χάτσιος ∆. τηλ.: 24683 50121 και Πάντου Μ. τηλ. 24683 50215)

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Λαμπρόπουλος ∆ημήτριος