ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Πρόσκληση συμμετοχής σε υπαίθριες αγορές, Α΄ εμποροπανήγυρη έτος 2022 Τ.Κ Τσοτυλίου.  

Έχοντας υπόψη:

  • Το άρθρο 33-38 του Ν. 4849/2021 υπαίθριας αγοράς με αφορμή τις θρησκευτικές εορτές .
  • Την υπ’ αριθμ. 286/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έχει εγκριθεί ο κανονισμός λειτουργίας  θρησκευτικών – επετειακών εμποροπανηγύρεων  και άλλων, όπου εμπεριέχονται ο χώρος διενέργειας της αγοράς αυτής, η χρονική διάρκεια της, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.
  • Την υπ’ αριθμ. 95/2022  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται  οι χώροι.
  • Την υπ’ αριθμ.  192/2022  απόφαση του Οικονομικής  Επιτροπής , με την οποία καθορίζονται τα αντίστοιχα τέλη .

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκθέτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις υπαίθριες αγορές που απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

α/αHμερομηνίαΕορτήΔιάφοραΕίδη διατροφήςΚαλλιτεχνήματαΚαντίνες
122-23  ΙουλίουA’ Εμποροπανήγυρη 100610

3

Επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 1 του ισχύοντος κανονισμού,  100  θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων, 6 θέσεις είδη διατροφής, 10 θέσεις καλλιτεχνήματα, 3 καντίνες.  

Ειδικότερα:

Στο χώρο της Πλατείας Συντριβανίου και κατά μήκος των οδών Ερμού, Δημοτικού Σχολείου, Ελ. Βενιζέλου, Κολοκοτρώνη & Παπαγιάννη, που εφάπτεται στην Πλατεία Μουριάς.

Μπορούν να συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.4849/2021: 

Α. Σε ποσοστό 75% πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4849/21 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 61408/20-6-22 (ΦΕΚ 3132 τ. β΄).

Β. Σε ποσοστό 10%, πωλητές αδειούχους λαϊκών αγορών (με άδεια η οποία βρίσκεται σε ισχύ) .

Γ. Σε ποσοστό 10%, αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου (με άδεια η οποία βρίσκεται σε ισχύ) με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα προϊόντα,

Δ. Σε ποσοστό 5%, σε κατόχους άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού 

α. Αίτηση, υπόδειγμα της οποίας βρίσκεται στο παράρτημα, στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως το είδος της θέσης (καντινών ή μικρών ειδικών, ή χαλιών, ή γενικών) της εμποροπανήγυρης που επιθυμούν να λάβουν.

β.Φωτοαντίγραφο της άδειας τους, με εμφανή τα στοιχεία του αδειούχου και της θεώρησης.

γ. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στο παράρτημα).

Σε περίπτωση ελλιπών δικαιολογητικών η αίτηση θα απορρίπτεται αυτόματα.

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν έως 15 Ιουλίου  2022 ημέρα Παρασκευή , μόνο ηλεκτρονικά.

στο e-mail: info@voio.gr ή danoglou@voio.gr

Τα τέλη έχουν καθορισθεί με σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και είναι:

Για όλες τις θέσεις προς 5,00 ευρώ ανά τρέχον μέτρο. 

Τονίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί έλεγχος για την ύπαρξη τυχόν οφειλών στο Δήμο Βοΐου. Η ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής. 

Υποβληθέντα δικαιολογητικά : 

  1. Αίτηση – συμμετοχής (χορηγείται από το Δήμο) στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως η θέση που επιθυμούν να λάβουν και τα μέτρα .
  2. ΥΔ (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
  3. Φωτοαντίγραφο -Άδεια υπαίθριου εμπορίου(λαϊκής αγοράς –στάσιμου εμπορίου, πλανόδιο εμπορίου κλπ) ή βεβαίωση δραστηριοποίησης  υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας

  Σημειώνουμε ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων που υπερβαίνει τον αριθμό των διατιθέμενων αδειών με την παρούσα ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουλίου στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ Σιάτιστας  και κατόπιν οι κληρωθέντες θα καταβάλλουν τα τέλη που αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, προκειμένου για την έγκριση συμμετοχής τους στην υπαίθρια αγορά.

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν από την απόφαση του Δ.Σ ισχύουν. 

Η εμποροπανήγυρη έχει διάρκεια 48 ώρες , από Παρασκευή 22.07.2022 και ώρα 8:00  έως Σάββατο 23.07.2022 και ώρα 20:00.  

Οι εκθετήριοι πάγκοι  έχουν μήκος  6,00μ.*3,00 . Θα απέχουν μεταξύ τους με απόσταση (1) ενός μέτρου  ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.  

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκθέτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν Α΄ Εμποροπανήγυρη 2022 Τ.Κ Τσοτυλίου να υποβάλλουν έγκαιρα τα δικ/κα τους. 

Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα καταλαμβάνουν τις θέσεις όπως ακριβώς απεικονίζονται στο διάγραμμα .