Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Σιάτιστας την 19/04/2019 κατά την ενθρό- νιση του νέου Μητροπολίτη Σισανίου & Σιατίστης.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 19_4_2019

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57,τ.Α) «Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ, όπως τροποποιήθηκε με Ν. 3542/2007 και Ν.4313/2014».
2.Την υπ’ αριθμό 5975/ 19/816466 από 17/04/2019 αναφορά-πρόταση του Α.Τ. Βοΐου .
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΡΘΡΟ 1ο

α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός οδικού οχήματος, ως ακολούθως:

  • από την πλατεία Τουρούντζια έως το ύψος της Εθνικής Τράπεζας (επί της οδού Μητρ. Ια- κώβου).
  • κατά μήκος της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου από το ύψος του Δημαρχείου έως την Ιερά Μητρό- πολη Σισανίου και Σιατίστης. β. Διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, από 11:30 ́ έως 16:00 ́ ώρα της 16-04-2019. γ. Η κυκλοφορία των οχημάτων δεν θα διακόπτεται αλλά θα διεξάγεται μέσω παράπλευρων δημοτικών οδών. δ. Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης παντός τύπου οχημάτων α) πέριξ του Μητρο- πολιτικού Ναού Αγίου Δημητρίου, β) έξωθεν Επισκοπείου (επί της οδού Μητρ. Ιακώβου έως το ύψος της Εθνικής Τράπεζας ), γ) έξωθεν ξενοδοχείου ” Αρχοντικό ” και δ) στο χώρο στάθμευσης (πάρκινγκ) έναντι του ξενοδοχείου ” Αρχοντικό ”. ε. Διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, από 08:00 έως 16:00 ώρα της 19-04-2019. ΑΡΘΡΟ 2ο

Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-

θρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 και το Ν.4313/2014, αφού πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήμανση και ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα με μέριμνα του Α.Τ. Βοΐου .

ΑΡΘΡΟ 3ο

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει με την δημοσίευση της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και την τοποθέτηση σχετικής σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος του ανωτέρω μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Κοζάνη, 18 Απριλίου 2019 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΪΟΥ

-Με ανάλογο αριθμό αντιτύπων για τοι- Ο χοκόλληση, δημοσίευση στον Τύπο και ε- Διευθυντής φαρμογή(άρθρο 109 του Ν2696/1999). ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΕΡΑΜΑΣ -Για τον έλεγχο της τοποθέτησης της απαι- Αστυνομικός Διευθυντής τούμενης σήμανσης και τη λήψη επιβαλ-
λόμενων μέτρων τροχαίας, εφόσον αυτό
απαιτείται.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
Με μέριμνα του Α.Τ. ΒΟΪΟΥ 1.ΓΠΑΔΔΜ

2. Τ.Τ. ΚΟΖΑΝΗΣ 3. Κέντρο 39 R/T