Ο Άνθρωπος Είναι Εικόνα Θεού- Θεού Ζώντος , ο κάθε άνθρωπος δηλαδή…

Ο Άνθρωπος Είναι Εικόνα Θεού- Θεού Ζώντος , ο κάθε άνθρωπος δηλαδή , από όπου και αν προέρχεται, όποιος και αν είναι.

 

Και σύμφωνα με το  ευαγγέλιο της Κυριακής της Απόκρεω που θα παραθέσουμε παρακάτω , όταν ο Θεός μας κρίνει, δεν θα  μας ρωτήσει για το πόσες μετάνοιες  κάναμε , αν ήταν μεγάλες , ή πολλές , ή αν κάναμε μεγάλους σταυρούς και πόσους κάναμε , και έμενε η πίστη μας προς τον Θεό μόνο σε αυτό το τυπικό μέρος , και πολλές φορές υποκριτικό.

Θα μας ρωτήσει για τον αν σταθήκαμε αντάξιοι το να λεγόμαστε Άνθρωποι, όπως Αυτός μας έπλασε , ως εικόνα δική του , και το πόσο σεβαστήκαμε την κάθε Ανθρώπινη ύπαρξη

, που έχει την ανάγκη μας . Τα δικά μου τα λόγια  είναι φτωχά και περιττά , μπροστά στον Λόγο του Ευαγγελίου, και της περικοπής που θα διαβάσουμε παρακάτω:

Ευαγγέλιο Κυριακής: Ματθ. κε’ 31-46

Ὃταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ,  καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων,  καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων.  τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ·

 

 

δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με,  γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με.

 

 

τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν;  πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν;  πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σε;  καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε.  τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ.  ἐπείνασα γάρ, καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με,  ξένος ἤμην, καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με.  τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; 45 τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε.  καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.

 

 

Μα θα μου πει κάποιος “γιατί μας τα λες όλα αυτά, εμείς τρέχουμε και βοηθάμε” ……

Γιατί υπάρχουν κάποιοι , τους οποίους δεν πρέπει να χαρακτηρίσουμε …δεν μας αρμόζει .. που λοιδορούν αυτήν την κίνηση , που δείχνουν οι άλλοι συμπατριώτες τους απέναντι στους Ανθρώπους που έχουν ανάγκη  , και θεωρούν τον εαυτό τους υπερπατριώτη , και μάλιστα  νομίζουν ότι είναι και Χριστιανοί, τρομάρα τους.

 

Και αυτό που λέω το είδα γραμμένο σε ένα μέσω κοινωνικής δικτύωσης , όπου κάποιος “Έλλην” χαρακτήρισε να μην πω πως , αλλά χαρακτήρισε αρνητικά την βοήθεια που δίνεται αυτές τις μέρες στην Κοζάνη προς τους Πρόσφυγες που έχουν ανάγκη.

Τελειώνοντας εδώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι και ……

Ο Χριστός ήταν Πρόσφυγας………