Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου στις 23-9-2015

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου την Τετάρτη 23
Σεπτεμβρίου 2015,

στις 9:00 το πρωί, στο Δημαρχείο στη Σιάτιστα, με τα
εξής θέματα συζήτησης:

 1. Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για νομική στήριξη αιρετών.
 2. Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για χειρισμό δικαστικής υπόθεσης του Δήμου. (αγωγή Ιωάννη Μπαντή)
 3. Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για χειρισμό δικαστικής υπόθεσης του Δήμου. (αγωγή της Κ/Ξ ‘ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΗ Ο.Ε.’)
 4. Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης στατικής επάρκειας και αποκατάστασης. (Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης – Μπούρινος -)
 5. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκποίηση αγροτικού ακινήτου στην τ.κ. Πεπονιάς.
 6. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκποίηση αγροτικού ακινήτου στην τ.κ. Τσοτυλίου. (6000m²)
 7. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκποίηση αγροτικού ακινήτου στην τ.κ. Τσοτυλίου. (5000m²)
 8. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκποίηση αγροτικού ακινήτου στην τ.κ. Τσοτυλίου. (5403,51m²)
 9. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκποίηση αγροτικού ακινήτου στην τ.κ. Τσοτυλίου. (813,64m²)
 10. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αστικού ακινήτου στην τ.κ. Ροδοχωρίου.
 11. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτικού ακινήτου στην τ.κ. Εράτυρας.
 12. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτικού ακινήτου στην τ.κ. Γαλατινής.
 13. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτικού ακινήτου στη δ.κ. Σιάτιστας.
 14. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτικών ακινήτων.
 15. Κατάπτωση της αριθμ. 55976/05.06.2015 εγγυητικής επιστολής του Τ. Π.& Δ.
 16. Επιβολή τέλους καθαριότητας Λαϊκών Αγορών.
 17. Τροποποίηση της αριθμ. 12/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 18. Τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Βοΐου οικον. έτους 2015.