ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 26-8-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), σας καλούμε να πάρετε μέρος σε συνεδρίαση που θα γίνει στις  26-8-2020 ημέρα Τετάρτη με ώρα  έναρξης 12:00 μ. – και  λήξης 14.00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1Έγκριση σχεδίου Καταστατικού Ενεργειακής Κοινότητας Δυτικής Μακεδονίας. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
2Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ταυτόχρονης κατάρτισης του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2021 – 2027 και του ΠΠΑ Δυτικής Μακεδονίας 2021 – 2025. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
3Αποδοχή της αρ. 2369/27-07-2020 Απόφασης Ένταξης της πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5046493 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και συνολικό κόστος πράξης 230.500,00 €- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
4Αποδοχή της αρ. 2370/27-07-2020 Απόφασης Ένταξης της πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5046490 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και συνολικό κόστος πράξης 387.849,49 €- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
5Αποδοχή χρηματοδότησης 5.000,00 € από το ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας 2012-2016 , για την «Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες του Δήμου Βοΐου». Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
64η  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βοΐου έτους 2020. Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
7Αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
8Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης προϋπολογισμού A’ Τριμήνου 2020 του Δήμου Βοΐου. Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
9Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ). Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
10Παροχή γνώμης επί του ετήσιου προγράμματος δράσεων 2021  – κανονισμού τιμολόγησης διαχείρισης ΑΣΑ έτους 2021 και προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021 της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.
11Έγκριση του Κανονισμού διαχείρισης και λειτουργίας Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. Εισηγητής ο κ. Τσιαούσης Ν. Δημ. Συμ/λος και Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ.
12Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
13Αιτήσεις.

Παρακαλούνται όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι , να προβούν το συντομότερο  δυνατό στην προώθηση απαντητικού email ή με fax (2468022404), με αναφορά της ψήφου τους για κάθε θέμα χωριστά μέχρι της 26-8-2020 και ώρα 14.00 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθούν απόντες. Στην περίπτωση αρνητικής ή λευκής ψήφου, παρακαλείστε για την αιτιολόγηση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης