ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 13.6.2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65&67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτικήδημόσια συνεδρίαση την 13η του μηνός Ιουνίου 2019 ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  18.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτισταγια τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς ενώπιον του Διοικητού Εφετείου              Θεσ/νίκης επί της με Αρ. Κατάθεσης ΑΓ 714/19-12-2018 ΑΓΩΓΗΣ της               ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
2 Ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς ενώπιον του Διοικητού Εφετείου               Θεσ/νίκης επί της με Αρ. Κατάθεσης ΑΓ 715/19-12-2018 ΑΓΩΓΗΣ της               ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.- Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
3 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
4 Οικονομική ενίσχυση σε ανύμπορους οικονομικά δημότες. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
5 Διαγραφή οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
6 Παράταση χρόνου λήξης χρησιδανείου Γραφείων Κτηματογράφησης Σιάτιστας και Τσοτυλίου. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
7 2η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2019. – Εισηγητής ο κ. Λαμπρόπουλος Δ. Δήμαρχος
8 Αποδοχή της αρ. 41725/30-05-2019 Απόφασης ένταξης της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» στη δράση:  «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις». – Εισηγητής ο κ. Λαμπρόπουλος Δ. Δήμαρχος
9 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας των υλικών του έργου: «Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας ΔΕ Τσοτυλίου». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
10 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας των υλικών του έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
11 Έγκριση της 3ης παράτασης του έργου “ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ”. – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
12 Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών (ανάγκες πυροπροστασίας). – Εισηγητής ο κ. Δόρδας Χ. Αντιδήμαρχος
13 Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών στην ανταποδοτικού χαρακτήρα Υπηρεσία Καθαριότητας. Γ. Δ.Σ. – Εισηγητής ο κ. Δόρδας Χ. Αντιδήμαρχος
14 Διοργάνωση Α΄ εμποροπανήγυρης Τσοτυλίου. – Εισηγητής ο κ. Κελίδης Σ. Αντιδήμαρχος.
15 Ενοικίαση κοινόχρηστων αγροτικών εκτάσεων του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Κελίδης Σ. Αντιδήμαρχος.
16 Έγκριση για την μετακίνηση εκτός έδρας του Δημάρχου. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
17 Αίτηση της COSMOTE για τη χορήγηση άδειας εκσκαφών. – Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος Δ.Σ.
18 Αιτήσεις.
–  ΚΟΙΝ/ΣΗ :  1. Δήμαρχο Βοΐου. 2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ελευθέριος Τζιλίνης