ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ- ME ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ- ΣΤΙΣ 8-6-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020, τεύχος Ά)  και σε συνέχεια της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (ΦΕΚ Β’ 4899)  και τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. υπ’ αριθ. 60249/22-09-2020 και 426/77233/13.11.2020, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 8-6-2021 ημέρα Τρίτηκαι ώρα 18:00 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1Απόψεις επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 32,274MW στη θέση ‘Τσουκάρι 2’ Δ.Ε. Ασκίου, στην Π.Ε. Κοζάνης» . -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
2Απόψεις επί της Μ.Π.Ε.του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 32,384 MWp, στη θέση Μανδριά, ΔΚ Γαλατινής, της Π.Ε. Κοζάνης» . -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
3Απόψεις επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 26,488 MWp στη θέση “Μανδριά” Δ.Κ. Γαλατινής, Π.Ε. Κοζάνης». -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
4Απόψεις επί της Μ.Π.Ε.του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 64,042 MWp στη θέση “Κουφόπετρα” Δ.Κ. Γαλατινής, Π.Ε. Κοζάνης». -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
5Απόψεις επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 27,654 MWp, στη θέση «Κουφόπετρα» της ΔΚ Γαλατινής, της Π.Ε. Κοζάνης». -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
6Απόψεις επί της Μ.Π.Ε.του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 143,638 MWp, στη θέση «Μανδριά – Καραμούζι – Καστρέλλι» της ΔΚ Γαλατινής, της Π.Ε. Κοζάνης» -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
7Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΥΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
8Παρουσίαση – συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση των προτεινόμενων παρεμβάσεων της μελέτης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» σύμφωνα με την με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/113130/3420 απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας «Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια». -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
9Έγκριση χωροθέτησης δώδεκα (12) γωνιών ανακύκλωσης, με υπόγεια συστήματα κάδων στο Δήμο Βοΐου. -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
103η Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2021. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
112η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου έτους 2021. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
12Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου A΄ τριμήνου έτους 2021. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
13Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
14Εκμίσθωση του Αρχοντικού Δίντσιου στη Σιάτιστα ως κατάλυμα. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
15Εκμίσθωση του Ξενώνα Δαμασκηνιάς. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
16Διαχείριση συστάδων 7δ και 2γ  του Δημοτικού Δάσους Σισανίου για το έτος 2021. – Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.
17Διαχείριση του Συνιδιόκτητου κατά το 1/5 μετά του Δημοσίου, Δημοτικού Δασοτεμαχίου Βουχωρίνας για το έτος 2021. – Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.
18Απευθείας εκμίσθωση δύο τμημάτων των πλατειών Σιάτιστας και Εράτυρας, λόγω μεταβίβασης των επιχειρήσεων. – Εισηγητής ο κ. Ώττας Β. Αντιδήμαρχος.
19Αντικατάσταση μελών των επιτροπών διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου. – Εισηγητής ο κ. Ώττας Β. Αντιδήμαρχος.
20Αιτήσεις.

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 17.45, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης