ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 9.10.2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την του μηνός  Οκτωβρίου 2018 ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  18.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Βοΐου. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

2

Εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.  (ΑΝΚΟ) για τη σύμβαση με τίτλο: «Μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων ΒΑ Τομέα Εράτυρας Δήμου Βοΐου». – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

3

Εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΑΝΚΟ) για τη σύμβαση με τίτλο: «Μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων ΝΔ Τομέα Εράτυρας Δήμου Βοΐου». – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

4

Έγκριση διοργάνωσης εορταστικών  κλπ εκδηλώσεων. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

5

Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικονομικά αδύναμους δημότες. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

6

Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βοΐου 2018. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

7

Αποδοχή της αρ. 141.9.1 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με θέμα:  Ένταξη έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2018», αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για τις περεταίρω ενέργειες. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

8

Κάλυψη ίδιας συμμετοχής των προτάσεων που θα υποβληθούν για ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και στο Μέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», στη Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές». – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

9

Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

10

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 271/2015 ΑΔΣ περί: «Εξουσιοδότηση υπαλλήλων του Δήμου οι οποίοι θα πραγματοποιούν συναλλαγές με τις συνεργαζόμενες Τράπεζες». – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

11

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βοΐου, (τακτικών και αναπληρωματικών) για την επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

12

Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου και αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου.- Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

13

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Εράτυρας».- Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.

14

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: «Υδροδότηση εσωτερικού δικτύου υψηλής ζώνης Βόρειας συνοικίας οικισμού Γαλατινής Δήμου Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.

15

Οριστική παραλαβή  της με αριθμό 15/2018  μελέτης: «Ενεργειακής αναβάθμισης του Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.

16

Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Πενταλόφου». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.

17

Δέσμευση τροποποίησης του Τοπικού Δημοτικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Δόρδας Χ. Αντιδήμαρχος.

18

Παραλαβή του έργου: «Ανάπλαση πλατείας 4ης Νοεμβρίου Σιάτιστας». – Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου.

19

Ορισμός δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, για την συγκρότηση των Διοικουσών Επιτροπών, των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΤΟ.Π.Φ.Υ.). – Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου.

20

Εξέταση των με αριθμ. 36&37/2018 Αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί «κοπής δένδρων». Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου.

21

Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων για φωτοβολταϊκό σταθμό επί αγροτικής οδού στην εκτός σχεδίου περιοχή «Κέδρα», της Τ.Κ Παλαιοκάστρου. – Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου.

22

Έγκριση εισόδου –εξόδου οχημάτων, για μονάδα μεταποίησης αρωματικών φυτών, ιδιοκτησίας Μαχανίδη Αποστόλου, επί δημοτικής οδού εντός των ορίων του οικισμού Βροντής. – Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου.

23

Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 5477/87 άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου της κ. ΝΟΥΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ στην Εράτυρα και απομάκρυνση κουβουκλίου από την κεντρική πλατεία Εράτυρας.

– Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου.

24

Έγκριση  της υπ΄ αριθμ. 44/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού  με θέμα: «Υποχρεωτική αναµόρφωση πινάκων στοχοθεσίας οικ. έτους 2018 σύµφωνα µε την ΚΥΑ 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/Β΄/20-07-2018 και ΦΕΚ3635/Β΄/27-08-2018)». – Εισηγητής ο κ. Τιούκαλιας Δ. Πρόεδρος Δ.Σ. του ΝΠΔΔ.

25

Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βοΐου.- Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Δημ. Συμ/λος & Πρόεδρος του Δ.Σ. Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.

26

Διοργάνωση Β΄ εμποροπανήγυρης Τσοτυλίου.- Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Αντιδήμαρχος.

27

Αιτήσεις.

 

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Ελευθέριος Τζιλίνης