ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 17-1-2023 (2η)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), την 17η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 19:30, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 443/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί: «Ορισμός δικηγόρου για την κατάθεση και την εκδίκαση ενδίκου βοηθήματος (ασφαλιστικά μέτρα) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης». -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
2Έκτακτη επιχορήγηση με 10.000 € της  Σχολικής Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βοΐου. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
3Αντικατάσταση Προέδρου του ΔΣ της  Σχολικής Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βοΐου. – Εισηγήτρια  η  κ. Νικολαΐδου Ε., Πρόεδρος Δ.Σ.
4Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές του στην επιτροπή διαγωνισμού εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2023.  – Εισηγήτρια  η  κ. Νικολαΐδου Ε., Πρόεδρος Δ.Σ.
5Συγκρότηση  επιτροπής του Δήμου, για την Επιτροπή Εκτίμησης και Καταμέτρησης Δημοτικών Ακινήτων των άρθρων 186, 190, 191,192 του Ν. 3463/06, για το έτος 2023. – Εισηγήτρια  η  κ. Νικολαΐδου Ε., Πρόεδρος Δ.Σ.
6Συγκρότηση Επιτροπής  συμβιβαστικής  επίλυσης  των φορολογικών  διαφορών  του  N. 2307/95, για το έτος 2023.  – Εισηγήτρια  η  κ. Νικολαΐδου Ε., Πρόεδρος Δ.Σ.
7Αίτηση Σαπνάρα Δημητρίου κ.λ. (δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων φορτηγών στο Μικρόκαστρο). -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
8Αιτήσεις.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευανθία Νικολαΐδου

 Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης