∆ήµος Βοΐου: Πρόσληψη 13 Ωρομίσθιων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του ∆ηµοτικού Ωδείου

Το Ν.Π.Δ.Δ. “Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη, Παιδεία & Πολιτισμός Δήμου Βοΐου” προκηρύσσει την πρόσληψη καλλιτεχνικού µουσικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου επί ωροµισθία, συνολικού αριθµού δεκατριών (13) ατόµων για την κάλυψη των αναγκών του ∆ηµοτικού Ωδείου του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισµού ∆ήµου Βοΐου. Τηλέφωνο: 24650 22208