Φωτοδιαδρομή στα Παρχάρια της Σκήτης Κοζάνης 1η Ιουνίου 2022

Η κορ’ επήεν σον παρχάρ’ Έϊ πουλί μ’, πουλί μ’
Να ίνεται ρομάνα έλα, έλα λέγω σε


Και για τ’ ατέν θα ίνουμαι Εϊ πουλί μ’, πουλί μ’
Και κυνηγός σ’ ορμάνια έλα, έλα λέγω σε


Η κορ’ επήεν σον παρχάρ’ Έϊ πουλί μ’, πουλί μ’
Επήεν για ’κι επήεν έλα, έλα λέγω σε


Φοούμαι ερρούξεν σο νερόν Έϊ πουλί μ’, πουλί μ’
Κι άμον σεκέρ ελείεν έλα, έλα λέγω σε


Η κορ’ επήεν σον παρχάρ’ Έϊ πουλί μ’, πουλί μ’
Να ίνεται ρομάνα έλα, έλα λέγω σε


Φοούμαι ’κι θα κλώσκιεται Έϊ πουλί μ’, πουλί μ’
Ν’ αλλοί τα’ εμόν την μάναν έλα, έλα λέγω σε!