Φωτοδιαδρομή στην Περιοχή των Γρεβενών : Φιλιππαίοι , Σμίξη, Βασιλίτσα

Οι Φιλιππαίοι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σμίξη 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάφορες από την Σημερινή μας διαδρομή στα Γρεβενά