Φωτοδιαδρομή : Φράγμα Πολυφύτου -Λίμνη -Ελαιώνες Ίμερα Μάιος 2018