Δήμος Βοΐου Εκτακτη Συνεδρίαση με θέμα :Έκδοση ψηφίσματος για την κοίμηση του Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης κυρού Παύλου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση σήμερα την 14η  του μηνός Ιανουαρίου  του έτους  2018 ημέρα Δευτέρα και  ώρα  13.30  στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έκδοση ψηφίσματος για την κοίμηση του Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης κυρού Παύλου. 
ΚΟΙΝ/ΣΗ :  1. Δήμαρχο Βοΐου. 2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ελευθέριος Τζιλίνης